00210
  00210
  C27-001
  C۲۷-۰۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  04N60C3
  04N60C3
  L41-401
  L۴۱-۴۰۱
  ۰۰ تومان
  0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  0D097
  0D097
  N119-M12
  N۱۱۹-M۱۲
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  100P06 D2PACK
  100P06 D2PACK
  G130-130
  G۱۳۰-۱۳۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  1037359982-B58605
  1037359982-B58605
  K59-104
  K۵۹-۱۰۴
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  110N04
  110N04
  K128-101
  K۱۲۸-۱۰۱
  ۰۰ تومان
  13009
  13009
  M116-102
  M۱۱۶-۱۰۲
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  14CL40
  14CL40
  C34-105
  C۳۴-۱۰۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  151821-1510
  151821-1510
  D122
  D۱۲۲
  ۰۰ تومان
  19P06-60
  19P06-60
  G153-L53
  G۱۵۳-L۵۳
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  20N6LG
  20N6LG
  K98-234
  K۹۸-۲۳۴
  ۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
  2171/75/001/01
  2171/75/001/01
  J137-203
  J۱۳۷-۲۰۳
  ۰۰ تومان
  22N055
  22N055
  G50-204
  G۵۰-۲۰۴
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  23674B
  23674B
  M59-202
  M۵۹-۲۰۲
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  2501DIP
  2501DIP
  M111-P01
  M۱۱۱-P۰۱
  ۰۰ تومان
  25N06-45L
  25N06-45L
  C48-213
  C۴۸-۲۱۳
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  272154CU
  272154CU
  G128-228
  G۱۲۸-۲۲۸
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  28007984
  28007984
  K118-201
  K۱۱۸-۲۰۱
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  2N0609 DIP
  2N0609 DIP
  K70-206
  K۷۰-۲۰۶
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2N0609 SMD
  2N0609 SMD
  K71-207
  K۷۱-۲۰۷
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  2N0612
  2N0612
  K72-208
  K۷۲-۲۰۸
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  2N06H5
  2N06H5
  0
  ۰
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  2N06L11
  2N06L11
  K76-212
  K۷۶-۲۱۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  2N06L23
  2N06L23
  K78-214
  K۷۸-۲۱۴
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  2N06L35
  2N06L35
  K119-202
  K۱۱۹-۲۰۲
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  2N08L21
  2N08L21
  K129-201
  K۱۲۹-۲۰۱
  ۰۰ تومان
  2N2222
  2N2222
  M118-201
  M۱۱۸-۲۰۱
  ۹۲۰ تومان
  2N604L
  2N604L
  C36-201
  C۳۶-۲۰۱
  ۶۴,۰۰۰ تومان
   همه کالاها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله