110N04
  110N04
  K128-101
  K۱۲۸-۱۰۱
  ۰۰ تومان
  20N6LG
  20N6LG
  K98-234
  K۹۸-۲۳۴
  ۰۰ تومان
  22N055
  22N055
  G50-204
  G۵۰-۲۰۴
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  2N06L35
  2N06L35
  K119-202
  K۱۱۹-۲۰۲
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  2N08L21
  2N08L21
  K129-201
  K۱۲۹-۲۰۱
  ۰۰ تومان
  2SK1112
  2SK1112
  K89-225
  K۸۹-۲۲۵
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  2SK2313
  2SK2313
  K90-226
  K۹۰-۲۲۶
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  2SK2401 D2PACK
  2SK2401 D2PACK
  N120-204
  N۱۲۰-۲۰۴
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  2SK2614
  2SK2614
  N111-203
  N۱۱۱-۲۰۳
  ۰۰ تومان
  2SK3025
  2SK3025
  K92-228
  K۹۲-۲۲۸
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  2SK3205
  2SK3205
  K93-229
  K۹۳-۲۲۹
  ۰۰ تومان
  2SK3225
  2SK3225
  K94-230
  K۹۴-۲۳۰
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  2SK3353
  2SK3353
  D119
  D۱۱۹
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  3055L-SOT223
  3055L-SOT223
  G117-317
  G۱۱۷-۳۱۷
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  35N10 DPACK
  35N10 DPACK
  L94-733
  L۹۴-۷۳۳
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  40N06-25L
  40N06-25L
  C96-402
  C۹۶-۴۰۲
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  40N10LE
  40N10LE
  G45-403
  G۴۵-۴۰۳
  ۰۰ تومان
  4AK19
  4AK19
  C95-401
  C۹۵-۴۰۱
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  50N03
  50N03
  L56-501
  L۵۶-۵۰۱
  ۰۰ تومان
  60N06
  60N06
  J121-601
  J۱۲۱-۶۰۱
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  70NS04ZL
  70NS04ZL
  J103-701
  J۱۰۳-۷۰۱
  ۰۰ تومان
  918010
  918010
  0
  ۰
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  AUIRFS8405
  AUIRFS8405
  G156-L56
  G۱۵۶-L۵۶
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  AULR024N
  AULR024N
  A19-A18
  A۱۹-A۱۸
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  B100NF03
  B100NF03
  K64-109
  K۶۴-۱۰۹
  ۰۰ تومان
  B100NF04
  B100NF04
  N42-B05
  N۴۲-B۰۵
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  B45NF06 D2PACK
  B45NF06 D2PACK
  G110-B08
  G۱۱۰-B۰۸
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  B60NF06L
  B60NF06L
  L60-505
  L۶۰-۵۰۵
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  BSP319
  BSP319
  G123-B23
  G۱۲۳-B۲۳
  ۰۰ تومان
  BSP372
  BSP372
  H48-B18
  H۴۸-B۱۸
  ۰۰ تومان
  BTS112A
  BTS112A
  G94-C16
  G۹۴-C۱۶
  ۰۰ تومان
  BTS115A
  BTS115A
  L102-B02
  L۱۰۲-B۰۲
  ۰۰ تومان
  BTS117
  BTS117
  A38-B110
  A۳۸-B۱۱۰
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  BTS117TC
  BTS117TC
  G21-B01
  G۲۱-B۰۱
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  BTS129 DIP
  BTS129 DIP
  G02-B02
  G۰۲-B۰۲
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  BTS141
  BTS141
  A39-B11
  A۳۹-B۱۱
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
   MOSFET - N CHANNEL
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله