110N04
  110N04
  K128-101
  K۱۲۸-۱۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  20N6LG
  20N6LG
  K98-234
  K۹۸-۲۳۴
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  22N055
  22N055
  G50-204
  G۵۰-۲۰۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  2N06L35
  2N06L35
  K119-202
  K۱۱۹-۲۰۲
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2N08L21
  2N08L21
  K129-201
  K۱۲۹-۲۰۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  2SK1112
  2SK1112
  K89-225
  K۸۹-۲۲۵
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2SK2313
  2SK2313
  K90-226
  K۹۰-۲۲۶
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  2SK2414
  2SK2414
  N143-206
  N۱۴۳-۲۰۶
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2SK2614
  2SK2614
  N111-203
  N۱۱۱-۲۰۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2SK3025
  2SK3025
  K92-228
  K۹۲-۲۲۸
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  2SK3205
  2SK3205
  K93-229
  K۹۳-۲۲۹
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  2SK3225
  2SK3225
  K94-230
  K۹۴-۲۳۰
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  2SK3271 DIP
  2SK3271 DIP
  J119-201
  J۱۱۹-۲۰۱
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  2SK3353
  2SK3353
  D119
  D۱۱۹
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  35N10 DPACK
  35N10 DPACK
  L94-733
  L۹۴-۷۳۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  3PN0403
  3PN0403
  G121-321
  G۱۲۱-۳۲۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  40N06-25L
  40N06-25L
  C96-402
  C۹۶-۴۰۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  40N10LE
  40N10LE
  G45-403
  G۴۵-۴۰۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  4AK19
  4AK19
  C95-401
  C۹۵-۴۰۱
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  50N03
  50N03
  L56-501
  L۵۶-۵۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  60N06
  60N06
  J121-601
  J۱۲۱-۶۰۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  70NS04ZL
  70NS04ZL
  J103-701
  J۱۰۳-۷۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  76409D
  76409D
  L92-731
  L۹۲-۷۳۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  89N04
  89N04
  L149-801
  L۱۴۹-۸۰۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  AULR024N
  AULR024N
  A19-A18
  A۱۹-A۱۸
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  B100NF03
  B100NF03
  K64-109
  K۶۴-۱۰۹
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  B100NF04
  B100NF04
  N42-B05
  N۴۲-B۰۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  B60NF06L
  B60NF06L
  L60-505
  L۶۰-۵۰۵
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  B80NF55L-06
  B80NF55L-06
  G102-B06
  G۱۰۲-B۰۶
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BSP295
  BSP295
  0
  ۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  BSP319
  BSP319
  G123-B23
  G۱۲۳-B۲۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  BSP372
  BSP372
  H48-B18
  H۴۸-B۱۸
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  BSP75N
  BSP75N
  H47-B17
  H۴۷-B۱۷
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  BTS112A
  BTS112A
  G94-C16
  G۹۴-C۱۶
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  BTS115A
  BTS115A
  L102-B02
  L۱۰۲-B۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  BTS117
  BTS117
  A38-B110
  A۳۸-B۱۱۰
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
   MOSFET - N CHANNEL
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله