تست کلیپس 16 پین TEST CLIPS 16PIN + PCB
  تست کلیپس 16 پین TEST CLIPS 16PIN + PCB
  Test Clips
  Test Clips
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  تست کلیپس 8 پین TEST CLIPS 8PIN + PCB
  تست کلیپس 8 پین TEST CLIPS 8PIN + PCB
  SOCKET CLIPS 8PIN
  SOCKET CLIPS ۸PIN
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB MSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB MSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  ADP CNV-MSOP-8 2PCB
  ADP CNV-MSOP-۸ ۲PCB
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB SSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB SSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  ADP CNV SSOP-8 2PCB
  ADP CNV SSOP-۸ ۲PCB
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB آداپتور 16 پین مدل RT809
  زیف تبدیل پروگرمر 2PCB آداپتور 16 پین مدل RT809
  ADP 16PIN 2PCB RT809
  ADP ۱۶PIN ۲PCB RT۸۰۹
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 8 پین مدل 4/2MM 1PCB
  زیف تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 8 پین مدل 4/2MM 1PCB
  ADP 8 PIN MSOP 4/2MM 1PCB
  ADP ۸ PIN MSOP ۴/۲MM ۱PCB
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 20 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 20 پین مدل CNV
  ADP 20 PIN PLCC - CNV PLCC20
  ADP ۲۰ PIN PLCC - CNV PLCC۲۰
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 28 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 28 پین مدل CNV
  ADP 28 PIN PLCC - CNV-PLCC-DIP28
  ADP ۲۸ PIN PLCC - CNV-PLCC-DIP۲۸
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 40 به 44 پین مدل CNV-MPU-51.2
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 40 به 44 پین مدل CNV-MPU-51.2
  ADP 44.40 PLCC CNV-MPU-51.2 ZIF
  ADP ۴۴.۴۰ PLCC CNV-MPU-۵۱.۲ ZIF
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244
  ADP 44 PLCC 2002 SA244
  ADP ۴۴ PLCC ۲۰۰۲ SA۲۴۴
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور EP1M32 مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور EP1M32 مدل CNV
  ADP CNV-PLCC-EP1M32
  ADP CNV-PLCC-EP۱M۳۲
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر QFP MPU51 آداپتور 40 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر QFP MPU51 آداپتور 40 پین مدل CNV
  ADP CNV-QFP MPU51-B-QFP-DIP40
  ADP CNV-QFP MPU۵۱-B-QFP-DIP۴۰
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 16 پین مدل 1/27
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 16 پین مدل 1/27
  ADP SOP16 1.27 DIP16
  ADP SOP۱۶ ۱.۲۷ DIP۱۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل 1/27
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل 1/27
  ADP SOP 1.27 DIP20
  ADP SOP ۱.۲۷ DIP۲۰
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل CNV
  ADP 20PIN CNV-SOP-DIP20
  ADP ۲۰PIN CNV-SOP-DIP۲۰
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل 1/27
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل 1/27
  ADP SOP28 1.27 DIP28
  ADP SOP۲۸ ۱.۲۷ DIP۲۸
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل CNV
  ADP CNV SOP-DIP28
  ADP CNV SOP-DIP۲۸
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 28 پین مدل 0/65
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 28 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP28 0.65
  ADP SSOP DIP۲۸ ۰.۶۵
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل 0/65
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP34 0.65
  ADP SSOP DIP۳۴ ۰.۶۵
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل CNV
  ADP 34 PIN - CNV SSOP-34
  ADP ۳۴ PIN - CNV SSOP-۳۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 8 پین مدل 0/65
  زیف تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 8 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP 0.65
  ADP SSOP DIP ۰.۶۵
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 48 پین مدل SA247
  زیف تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 48 پین مدل SA247
  ADP SXA-TSOP48.D48 SA247
  ADP SXA-TSOP۴۸.D۴۸ SA۲۴۷
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر TQFP آداپتور 44 پین مدل LT632
  زیف تبدیل پروگرمر TQFP آداپتور 44 پین مدل LT632
  ADP 44 TQFP LT632
  ADP ۴۴ TQFP LT۶۳۲
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور 28 پین مدل 2PCB
  زیف تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور 28 پین مدل 2PCB
  ADP 28PIN - TSSOP28 - 2PCB
  ADP ۲۸PIN - TSSOP۲۸ - ۲PCB
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور مدل EP512
  زیف تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور مدل EP512
  ADP TSSOP- EP512
  ADP TSSOP- EP۵۱۲
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 2PCB زیف 20 پین مدل RT809
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 2PCB زیف 20 پین مدل RT809
  ADP 20PIN 2PCB RT809 ZIF
  ADP ۲۰PIN ۲PCB RT۸۰۹ ZIF
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین SOP برای TNM
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین SOP برای TNM
  ADP 44 SOP TNM
  ADP ۴۴ SOP TNM
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین مدل PLCC
  زیف تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین مدل PLCC
  ADP 44 PIN PLCC - PLCC44-DIP 40.44
  ADP ۴۴ PIN PLCC - PLCC۴۴-DIP ۴۰.۴۴
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  زیف تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 10 پین مدل CNV
  زیف تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 10 پین مدل CNV
  ADP CNV-MSOP-10
  ADP CNV-MSOP-۱۰
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 32 پین
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 32 پین
  ADP 32 PLCC - PLCC32/DIP32
  ADP ۳۲ PLCC - PLCC۳۲/DIP۳۲
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 32 پین مدل 2PCB
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 32 پین مدل 2PCB
  ADP 32 PLCC 2PCB
  ADP ۳۲ PLCC ۲PCB
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244 IC51-0444-400
  زیف تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244 IC51-0444-400
  ADP 44 PLCC SA244 IC51-0444-400
  ADP ۴۴ PLCC SA۲۴۴ IC۵۱-۰۴۴۴-۴۰۰
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر QFN آداپتور 8 پین مدل 6/5
  زیف تبدیل پروگرمر QFN آداپتور 8 پین مدل 6/5
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 44 پین مدل UNIV
  زیف تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 44 پین مدل UNIV
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر SXA QFP آداپتور 44 پین مدل SA245A
  زیف تبدیل پروگرمر SXA QFP آداپتور 44 پین مدل SA245A
  ADP SXA QFP44.D44 SA245A
  ADP SXA QFP۴۴.D۴۴ SA۲۴۵A
  تماس بگیرید
  زیف تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 56 پین مدل SA628
  زیف تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 56 پین مدل SA628
  ADP SXA-TSOP56 SA628
  ADP SXA-TSOP۵۶ SA۶۲۸
  تماس بگیرید
   SOCKETS & ADAPTERS
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله