M58BW016FB7T3
  M58BW016FB7T3
  K113-M01
  K۱۱۳-M۰۱
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  MB96F683RB
  MB96F683RB
  0
  ۰
  ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان
  MC9S12DG128MPVE
  MC9S12DG128MPVE
  I88-M18
  I۸۸-M۱۸
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  MC9S12HZ128VAL
  MC9S12HZ128VAL
  M124-S01
  M۱۲۴-S۰۱
  ۴۷۲,۰۰۰ تومان
  MC9S12KG256MPV
  MC9S12KG256MPV
  M71-M01
  M۷۱-M۰۱
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  MC9S12XDG128MAL
  MC9S12XDG128MAL
  I92-M22
  I۹۲-M۲۲
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  MC9S12XEP768MAG
  MC9S12XEP768MAG
  I94-M24
  I۹۴-M۲۴
  ۷۳۵,۰۰۰ تومان
  MC9S12XHZ256VAG
  MC9S12XHZ256VAG
  I95-M25
  I۹۵-M۲۵
  ۶۹۳,۰۰۰ تومان
  MC9S12XS128MAA
  MC9S12XS128MAA
  I91-M21
  I۹۱-M۲۱
  ۶۶۱,۰۰۰ تومان
  MPC556LF8MZP40
  MPC556LF8MZP40
  L59-504
  L۵۹-۵۰۴
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  R5F10DPJJ
  R5F10DPJJ
  J29-R07
  J۲۹-R۰۷
  ۴۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CR-LM-HA
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CR-LM-HA
  B32-S11
  B۳۲-S۱۱
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CS-L40M
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CS-L40M
  J51-S22
  J۵۱-S۲۲
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CS-LM-HA
  آی سی CPU میکرو SAK-C167CS-LM-HA
  B33-S12
  B۳۳-S۱۲
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-C167SR-LM
  آی سی CPU میکرو SAK-C167SR-LM
  B34-S13
  B۳۴-S۱۳
  ۴۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-XC164CS-32F40F
  آی سی CPU میکرو SAK-XC164CS-32F40F
  J55-S26
  J۵۵-S۲۶
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F269 Q3 BIG
  آی سی CPU میکرو ST10F269 Q3 BIG
  B27-S06
  B۲۷-S۰۶
  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F269-T3 TQFP SMALL
  آی سی CPU میکرو ST10F269-T3 TQFP SMALL
  B28-S07
  B۲۸-S۰۷
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CAA BIG بزرگ
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CAA BIG بزرگ
  B30-S09
  B۳۰-S۰۹
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CEG BIG بزرگ
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CEG BIG بزرگ
  B31-S10
  B۳۱-S۱۰
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CEG TQFP SMALL کوچک
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CEG TQFP SMALL کوچک
  J47-S18
  J۴۷-S۱۸
  ۷۹۸,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CFG QFP BIG بزرگ
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CFG QFP BIG بزرگ
  J48-S19
  J۴۸-S۱۹
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CFG TQFP SMALL کوچیک
  آی سی CPU میکرو ST10F275 CFG TQFP SMALL کوچیک
  J49-S20
  J۴۹-S۲۰
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو اس ست ST10F273M ABG3 SMALL
  آی سی CPU میکرو اس ست ST10F273M ABG3 SMALL
  B29-S08
  B۲۹-S۰۸
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو والئو ST10F273B CAA BIG
  آی سی CPU میکرو والئو ST10F273B CAA BIG
  B26-S05
  B۲۶-S۰۵
  ۷۶۰,۰۰۰ تومان
  میکرو کنترلر ST10F276 CEG TQFP SMALL
  میکرو کنترلر ST10F276 CEG TQFP SMALL
  J50-S21
  J۵۰-S۲۱
  ۶۸۲,۰۰۰ تومان
  میکرو کنترلر ST10F276 CFG TQFP SMALL
  میکرو کنترلر ST10F276 CFG TQFP SMALL
  K112-S02
  K۱۱۲-S۰۲
  ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر MC9S12XEG128MAL
  میکروکنترلر MC9S12XEG128MAL
  I93-M23
  I۹۳-M۲۳
  ۷۶۶,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر MC9S12XET256MAL
  میکروکنترلر MC9S12XET256MAL
  M80-M03
  M۸۰-M۰۳
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  MM908E624ACPEW
  MM908E624ACPEW
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ST10F271 AEA QFP BIG
  ST10F271 AEA QFP BIG
  J45-S16
  J۴۵-S۱۶
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر MC9S12XEG128MAA
  میکروکنترلر MC9S12XEG128MAA
  H144
  H۱۴۴
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر MC9S12XET256VAL
  میکروکنترلر MC9S12XET256VAL
  I233
  I۲۳۳
  تماس بگیرید
   MCU 16 BIT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله