70F3378M2 -A
  70F3378M2 -A
  K122-701
  K۱۲۲-۷۰۱
  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  A2C53283154 UPD70F3426GJA
  A2C53283154 UPD70F3426GJA
  M135-D01
  M۱۳۵-D۰۱
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  MB91F061BS
  MB91F061BS
  I72-M02
  I۷۲-M۰۲
  ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  MB91F467DB
  MB91F467DB
  G60-M06
  G۶۰-M۰۶
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  MB91F594BS
  MB91F594BS
  I73-M03
  I۷۳-M۰۳
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  MPC5554MZP132
  MPC5554MZP132
  J127-M01
  J۱۲۷-M۰۱
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  MPC5566MZP132
  MPC5566MZP132
  N29-M02
  N۲۹-M۰۲
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  MPC5566MZP80
  MPC5566MZP80
  NN31-M04
  NN۳۱-M۰۴
  ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  MPC565MZP56 REV D
  MPC565MZP56 REV D
  G78-M08
  G۷۸-M۰۸
  ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  SAK TC1796 256F150E
  SAK TC1796 256F150E
  TRICORE
  TRICORE
  ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  SAK-TC1766-192 F80HL
  SAK-TC1766-192 F80HL
  K127-S02
  K۱۲۷-S۰۲
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  SPC5634MMLU80
  SPC5634MMLU80
  J57-S28
  J۵۷-S۲۸
  ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  SPC563M60L5
  SPC563M60L5
  J56-S27
  J۵۶-S۲۷
  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  SPC563M64L5
  SPC563M64L5
  L143-S02
  L۱۴۳-S۰۲
  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  SPC563M64L7
  SPC563M64L7
  M141-S02
  M۱۴۱-S۰۲
  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  SPC-CA 564A70L7
  SPC-CA 564A70L7
  0
  ۰
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F133HR AD
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F133HR AD
  I138-S02
  I۱۳۸-S۰۲
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F80HL AD
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F80HL AD
  J54-S25
  J۵۴-S۲۵
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F80HR AD
  آی سی CPU میکرو SAK TC1767 256 F80HR AD
  D139
  D۱۳۹
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1762-128F66HL
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1762-128F66HL
  B21-R01
  B۲۱-R۰۱
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  میکرو کنترلر MC68376BACAB20
  میکرو کنترلر MC68376BACAB20
  0
  ۰
  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
  میکرو کنترلر TDFP11-0003-76F0040GD
  میکرو کنترلر TDFP11-0003-76F0040GD
  0
  ۰
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر 70F3379M2-A1
  میکروکنترلر 70F3379M2-A1
  M63-701
  M۶۳-۷۰۱
  ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر SAK-TC1797-512F180EF
  میکروکنترلر SAK-TC1797-512F180EF
  TRICORE
  TRICORE
  ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  میکرو کنترلر TDFP03-0003 76F0040AGD
  میکرو کنترلر TDFP03-0003 76F0040AGD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر SAK-XC2787X-200F100L AB
  میکروکنترلر SAK-XC2787X-200F100L AB
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکرو کنترلر TDFP03-0004 76F0039AGD
  میکرو کنترلر TDFP03-0004 76F0039AGD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   MCU 32 BIT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله