A2C0044738 B4 ATIC113
  A2C0044738 B4 ATIC113
  M65-A01
  M۶۵-A۰۱
  ۰۰ تومان
  A8450KLBT
  A8450KLBT
  0
  ۰
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  AD8215
  AD8215
  M52-T02
  M۵۲-T۰۲
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  BSP76
  BSP76
  J41-S12
  J۴۱-S۱۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  BTN7970B
  BTN7970B
  L04-240
  L۰۴-۲۴۰
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  BTS133-SMD
  BTS133-SMD
  H51-B21
  H۵۱-B۲۱
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  BTS3035EJ
  BTS3035EJ
  M43-B02
  M۴۳-B۰۲
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  BTS426L1
  BTS426L1
  K135-B01
  K۱۳۵-B۰۱
  ۰۰ تومان
  BTS428L2
  BTS428L2
  H54-B24
  H۵۴-B۲۴
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  BTS5230GS
  BTS5230GS
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  BTS707
  BTS707
  H59-B29
  H۵۹-B۲۹
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  BTS7960B
  BTS7960B
  N138-B18
  N۱۳۸-B۱۸
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  BUK9277-55A
  BUK9277-55A
  H82-B52
  H۸۲-B۵۲
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  BUK9640-100A
  BUK9640-100A
  H83-B53
  H۸۳-B۵۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  IRF3805S-7P
  IRF3805S-7P
  I06-F01
  I۰۶-F۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  IRFP150A DIP
  IRFP150A DIP
  K108-I02
  K۱۰۸-I۰۲
  ۰۰ تومان
  L293DD
  L293DD
  I36-L01
  I۳۶-L۰۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  L4995AJ
  L4995AJ
  I38-L03
  I۳۸-L۰۳
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  L4995RJ
  L4995RJ
  0
  ۰
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  L5991D
  L5991D
  L126-L01
  L۱۲۶-L۰۱
  ۰۰ تومان
  L6205PD
  L6205PD
  I39-L04
  I۳۹-L۰۴
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  L6598
  L6598
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  L7805CD2T
  L7805CD2T
  K109-L01
  K۱۰۹-L۰۱
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  L9651
  L9651
  I44-L09
  I۴۴-L۰۹
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  L9779WDAT2
  L9779WDAT2
  I46-L11
  I۴۶-L۱۱
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  L9826
  L9826
  I47-L12
  I۴۷-L۱۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  L9848
  L9848
  I48-L13
  I۴۸-L۱۳
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  L9950 HSOP
  L9950 HSOP
  I53-L18
  I۵۳-L۱۸
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  L9958SB
  L9958SB
  I54-L19
  I۵۴-L۱۹
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  L9997ND
  L9997ND
  I55-L20
  I۵۵-L۲۰
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  L99PM62GXP
  L99PM62GXP
  I134-L01
  I۱۳۴-L۰۱
  ۰۰ تومان
  LD1117DT33TR
  LD1117DT33TR
  H161
  H۱۶۱
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  LF33CDT
  LF33CDT
  K136-L01
  K۱۳۶-L۰۱
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  LM2574N - 5/0
  LM2574N - 5/0
  I62-L27
  I۶۲-L۲۷
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  LM2576HVS-ADJ COPY
  LM2576HVS-ADJ COPY
  0
  ۰
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  LM2576T -12
  LM2576T -12
  I64-L29
  I۶۴-L۲۹
  ۰۰ تومان
   POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله