میکروکنترلر 10323-TJ5115B
  میکروکنترلر 10323-TJ5115B
  0
  ۰
  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر B59233-1037350115
  میکروکنترلر B59233-1037350115
  A34-B06
  A۳۴-B۰۶
  ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر D70F3631-A
  میکروکنترلر D70F3631-A
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  میکروکنترلر D78F0849-A
  میکروکنترلر D78F0849-A
  A61-D02
  A۶۱-D۰۲
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر MH7203FA
  میکروکنترلر MH7203FA
  B08-M06
  B۰۸-M۰۶
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر PIC18F452-I.L
  میکروکنترلر PIC18F452-I.L
  B19-P03
  B۱۹-P۰۳
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر S9S12HA32CLL
  میکروکنترلر S9S12HA32CLL
  0
  ۰
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  میکروکنترلر SPC560P40L3
  میکروکنترلر SPC560P40L3
  J195
  J۱۹۵
  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-C164CI-8EM
  آی سی CPU میکرو SAK-C164CI-8EM
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکرو کنترلر MH8104F
  میکرو کنترلر MH8104F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر MPC5517EBMLQ66
  میکروکنترلر MPC5517EBMLQ66
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر MT3353CBCG
  میکروکنترلر MT3353CBCG
  131001940
  ۱۳۱۰۰۱۹۴۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر SAL-TC275TP-64 F200W DB
  میکروکنترلر SAL-TC275TP-64 F200W DB
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر ST10F280-B3 BGA
  میکروکنترلر ST10F280-B3 BGA
  119018091
  ۱۱۹۰۱۸۰۹۱
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر MB91F365GB
  میکروکنترلر MB91F365GB
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  میکروکنترلر SAK-XC2060N 40F80L AA
  میکروکنترلر SAK-XC2060N 40F80L AA
  I237
  I۲۳۷
  تماس بگیرید
   میکروکنترلر - MICROCONTROLLER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله