74A33-3/3V
  74A33-3/3V
  G113-A12
  G۱۱۳-A۱۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  A2C56211 ATIC17 F1
  A2C56211 ATIC17 F1
  A26-A25
  A۲۶-A۲۵
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  AMS1117
  AMS1117
  K55-100
  K۵۵-۱۰۰
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  AMS1117 1/2
  AMS1117 1/2
  H08-A08
  H۰۸-A۰۸
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  AMS1117-3/3V
  AMS1117-3/3V
  C35-106
  C۳۵-۱۰۶
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  BD3931
  BD3931
  G01-B01
  G۰۱-B۰۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  BD99011
  BD99011
  H39-B09
  H۳۹-B۰۹
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  L7812CV-DIP
  L7812CV-DIP
  D88-L06
  D۸۸-L۰۶
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  L7815CV-DIP
  L7815CV-DIP
  D89-L07
  D۸۹-L۰۷
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  L7824CV-DIP
  L7824CV-DIP
  D90-L08
  D۹۰-L۰۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  L9733
  L9733
  I45-L10
  I۴۵-L۱۰
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  LF50A
  LF50A
  I58-L23
  I۵۸-L۲۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  LM317T-DIP
  LM317T-DIP
  D92-L10
  D۹۲-L۱۰
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  MC33063AD SMD
  MC33063AD SMD
  I74-M04
  I۷۴-M۰۴
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  MC33063API DIP
  MC33063API DIP
  D138
  D۱۳۸
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  MC34063
  MC34063
  M36-303
  M۳۶-۳۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  NCV4279B
  NCV4279B
  0
  ۰
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  TDA16810G
  TDA16810G
  G135-V35
  G۱۳۵-V۳۵
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  TLE4263GM
  TLE4263GM
  B45-T07
  B۴۵-T۰۷
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  TLE4267G
  TLE4267G
  B46-T08
  B۴۶-T۰۸
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  TLE4269GM
  TLE4269GM
  B47-T09
  B۴۷-T۰۹
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  TLE4270G
  TLE4270G
  H133
  H۱۳۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  TLE4274DV5
  TLE4274DV5
  J87-T26
  J۸۷-T۲۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  TLE4274GV50
  TLE4274GV50
  B49-T11
  B۴۹-T۱۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  TLE4275D TO-252
  TLE4275D TO-252
  B50-T12
  B۵۰-T۱۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  TLE4276GV50
  TLE4276GV50
  B52-T14
  B۵۲-T۱۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  TLE4470G
  TLE4470G
  H119
  H۱۱۹
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  TLE4473
  TLE4473
  K143-T02
  K۱۴۳-T۰۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  TLE6365G
  TLE6365G
  G145-145
  G۱۴۵-۱۴۵
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  TLE6368G1
  TLE6368G1
  C20-R13
  C۲۰-R۱۳
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  TLE6389-3GV50
  TLE6389-3GV50
  G120-T20
  G۱۲۰-T۲۰
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  TLE7368E
  TLE7368E
  H159
  H۱۵۹
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 09397886
  آی سی 09397886
  J140-001
  J۱۴۰-۰۰۱
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 78L05
  آی سی 78L05
  M119-701
  M۱۱۹-۷۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 78L05 SOT-89
  آی سی 78L05 SOT-89
  I26-I07
  I۲۶-I۰۷
  ۶,۰۵۰ تومان
  آی سی 78L05A-8PIN
  آی سی 78L05A-8PIN
  L93-732
  L۹۳-۷۳۲
  ۱۰,۰۰۰ تومان
   رگلاتور - REGULATOR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله