RES 0/2RF 2512
  RES 0/2RF 2512 H152
  H۱۵۲
  RES 0/5RF 2512
  RES 0/5RF 2512 H153
  H۱۵۳
  SMT R100 0/5% 2817
  SMT R100 0/5% 2817 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES3/9R 20W
  RES3/9R 20W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 1R 1/4W
  RES 1R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 1K 1/4W
  RES 1K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 2/2R 1/4W
  RES 2/2R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 6/8K 1/4W
  RES 6/8K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 10K 1/4W
  RES 10K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 1M 1/4W
  RES 1M 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 3K 1/4W
  RES 3K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 22R 1/4W
  RES 22R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 4/7K 1/4W
  RES 4/7K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 5K 1/4W
  RES 5K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 100K 1/4W
  RES 100K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 120K 1/4W
  RES 120K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 22K 1/4W
  RES 22K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 100R 1/4W
  RES 100R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 150R 1/4W
  RES 150R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 2/2K 1/4W
  RES 2/2K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 220R 1/4W
  RES 220R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 75K 1/4W
  RES 75K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 6/8R 1/4W
  RES 6/8R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 180R 1/4W
  RES 180R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 300R 1/4W
  RES 300R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 2/7K 1/4W
  RES 2/7K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 10R 1/4W
  RES 10R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 18K 1/4W
  RES 18K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 330R 1/4W
  RES 330R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 680R 1/4W
  RES 680R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 6/8K 1/2W
  RES 6/8K 1/2W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 47R 1/4W
  RES 47R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 1/5K 1/4W
  RES 1/5K 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 560 1/4W
  RES 560 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 560R 1/4W
  RES 560R 1/4W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  RES 1/8K 1/8W
  RES 1/8K 1/8W 0
  ۰
  تماس بگیرید
   انواع مقاومت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله