ARRAY 8PIN 51K 0603
  ARRAY 8PIN 51K 0603
  M12-R04
  M۱۲-R۰۴
  ۲,۰۰۰ تومان
  DALE WSR-2 0/025R 1%
  DALE WSR-2 0/025R 1%
  C06-W01
  C۰۶-W۰۱
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  DALE WSR-2 0/05R 1%
  DALE WSR-2 0/05R 1%
  K41-W02
  K۴۱-W۰۲
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  S14K14
  S14K14
  J33-S04
  J۳۳-S۰۴
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  MINI MELF 10K
  MINI MELF 10K
  0
  ۰
  بزودی
  RES 0/025RF 2512
  RES 0/025RF 2512
  H151
  H۱۵۱
  بزودی
  RES 0/2RF 2512
  RES 0/2RF 2512
  H152
  H۱۵۲
  بزودی
  RES 0/5RF 2512
  RES 0/5RF 2512
  H153
  H۱۵۳
  بزودی
  RES 0/68R 2W
  RES 0/68R 2W
  0
  ۰
  بزودی
  ARRAY 1K 5PIN DIP
  ARRAY 1K 5PIN DIP
  105010003
  ۱۰۵۰۱۰۰۰۳
  تماس بگیرید
  ARRAY 1K 9PIN DIP
  ARRAY 1K 9PIN DIP
  105010004
  ۱۰۵۰۱۰۰۰۴
  تماس بگیرید
  ARRAY 330R 9PIN DIP
  ARRAY 330R 9PIN DIP
  105010002
  ۱۰۵۰۱۰۰۰۲
  تماس بگیرید
  ARRAY 5/6K 9PIN DIP
  ARRAY 5/6K 9PIN DIP
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 1/8K 0603
  ARRAY 8 PIN 1/8K 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 10R 0603
  ARRAY 8 PIN 10R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 2/2R 0603
  ARRAY 8 PIN 2/2R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 300R 0603
  ARRAY 8 PIN 300R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 4/7R 0603
  ARRAY 8 PIN 4/7R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 47K 0603
  ARRAY 8 PIN 47K 0603
  N70-R07
  N۷۰-R۰۷
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 68K 0402
  ARRAY 8 PIN 68K 0402
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8 PIN 68K 0603
  ARRAY 8 PIN 68K 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 0R 0603
  ARRAY 8PIN 0R 0603
  N06-R01
  N۰۶-R۰۱
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 100K 0603
  ARRAY 8PIN 100K 0603
  M13-R05
  M۱۳-R۰۵
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 100R 0603
  ARRAY 8PIN 100R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 10K 0603
  ARRAY 8PIN 10K 0603
  M10-R02
  M۱۰-R۰۲
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 150R 0603
  ARRAY 8PIN 150R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 15R 0603
  ARRAY 8PIN 15R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 180K 0603
  ARRAY 8PIN 180K 0603
  M14-R06
  M۱۴-R۰۶
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 1K 0402
  ARRAY 8PIN 1K 0402
  N07-R02
  N۰۷-R۰۲
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 1K 0603
  ARRAY 8PIN 1K 0603
  N09-R04
  N۰۹-R۰۴
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 2/2K 0603
  ARRAY 8PIN 2/2K 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 2/7K 0603
  ARRAY 8PIN 2/7K 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 220K 0603
  ARRAY 8PIN 220K 0603
  G17-202
  G۱۷-۲۰۲
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 220R 0603
  ARRAY 8PIN 220R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 22K 0603
  ARRAY 8PIN 22K 0603
  M11-R03
  M۱۱-R۰۳
  تماس بگیرید
  ARRAY 8PIN 22R 0603
  ARRAY 8PIN 22R 0603
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   انواع مقاومت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله