آی سی برف پاک کن TLE7244SL-A
  آی سی برف پاک کن TLE7244SL-A
  B64-T26
  B۶۴-T۲۶
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BSI 206 راهنما BTS840S2
  آی سی سوئیچ BSI 206 راهنما BTS840S2
  A52-B24
  A۵۲-B۲۴
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS141TC
  آی سی سوئیچ BTS141TC
  M87-B02
  M۸۷-B۰۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS432E2-SMD
  آی سی سوئیچ BTS432E2-SMD
  H56-B26
  H۵۶-B۲۶
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5016-SDA
  آی سی سوئیچ BTS5016-SDA
  H66-B36
  H۶۶-B۳۶
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5030-2E
  آی سی سوئیچ BTS5030-2E
  M66-B01
  M۶۶-B۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5030-EJA
  آی سی سوئیچ BTS5030-EJA
  H67-B37
  H۶۷-B۳۷
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5045-2E
  آی سی سوئیچ BTS5045-2E
  M67-B02
  M۶۷-B۰۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5090-EJA
  آی سی سوئیچ BTS5090-EJA
  D87-L05
  D۸۷-L۰۵
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5210L
  آی سی سوئیچ BTS5210L
  I120-B05
  I۱۲۰-B۰۵
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5215L
  آی سی سوئیچ BTS5215L
  A53-B25
  A۵۳-B۲۵
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5235-2L
  آی سی سوئیچ BTS5235-2L
  H68-B36
  H۶۸-B۳۶
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5241G
  آی سی سوئیچ BTS5241G
  J78-T17
  J۷۸-T۱۷
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5242-2L
  آی سی سوئیچ BTS5242-2L
  H72-B42
  H۷۲-B۴۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5242-L
  آی سی سوئیچ BTS5242-L
  H71-B41
  H۷۱-B۴۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS6143D
  آی سی سوئیچ BTS6143D
  A54-B26
  A۵۴-B۲۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS712N1
  آی سی سوئیچ BTS712N1
  H60-B30
  H۶۰-B۳۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS716GB
  آی سی سوئیچ BTS716GB
  H61-B31
  H۶۱-B۳۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS723GW
  آی سی سوئیچ BTS723GW
  H63-B33
  H۶۳-B۳۳
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS7700G
  آی سی سوئیچ BTS7700G
  N116-B15
  N۱۱۶-B۱۵
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS7710G
  آی سی سوئیچ BTS7710G
  J124-B03
  J۱۲۴-B۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS7750G
  آی سی سوئیچ BTS7750G
  J123-B02
  J۱۲۳-B۰۲
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS781GP
  آی سی سوئیچ BTS781GP
  A51-B23
  A۵۱-B۲۳
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ L9338MD
  آی سی سوئیچ L9338MD
  A81-L04
  A۸۱-L۰۴
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ NCV8403AG-SOT223
  آی سی سوئیچ NCV8403AG-SOT223
  B15-NO3
  B۱۵-NO۳
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ SPF5001
  آی سی سوئیچ SPF5001
  I139-S03
  I۱۳۹-S۰۳
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ SPF5003
  آی سی سوئیچ SPF5003
  N55-S09
  N۵۵-S۰۹
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ TLE6214L B1
  آی سی سوئیچ TLE6214L B1
  J93-T32
  J۹۳-T۳۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ TLE6230GP
  آی سی سوئیچ TLE6230GP
  J95-T34
  J۹۵-T۳۴
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ TLE6240GP
  آی سی سوئیچ TLE6240GP
  B60-T22
  B۶۰-T۲۲
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ TLE6250GV33
  آی سی سوئیچ TLE6250GV33
  B62-T24
  B۶۲-T۲۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ U320G
  آی سی سوئیچ U320G
  K05-U01
  K۰۵-U۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ UCC2807-3
  آی سی سوئیچ UCC2807-3
  B73-U03
  B۷۳-U۰۳
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ انژکتور TLE5216G
  آی سی سوئیچ انژکتور TLE5216G
  B56-T18
  B۵۶-T۱۸
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ درایور رله اصلی 3 پین والئو VND1NV04P-3PIN
  آی سی سوئیچ درایور رله اصلی 3 پین والئو VND1NV04P-3PIN
  C31-102
  C۳۱-۱۰۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ درایور رله اصلی 8 پین والئو VND1NV04DP-8PIN
  آی سی سوئیچ درایور رله اصلی 8 پین والئو VND1NV04DP-8PIN
  C32-103
  C۳۲-۱۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
   آی سی سوئیچ - SWITCH IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله