BSP452
  BSP452
  M125-B01
  M۱۲۵-B۰۱
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  BTS118D SMD
  BTS118D SMD
  H49-B19
  H۴۹-B۱۹
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  BTS141TC
  BTS141TC
  M87-B02
  M۸۷-B۰۲
  ۷۱,۵۰۰ تومان
  BTS432E2 DIP
  BTS432E2 DIP
  H55-B25
  H۵۵-B۲۵
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BTS432E2-SMD
  BTS432E2-SMD
  H56-B26
  H۵۶-B۲۶
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BTS5016-SDA
  BTS5016-SDA
  H66-B36
  H۶۶-B۳۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  BTS5030-EJA
  BTS5030-EJA
  H67-B37
  H۶۷-B۳۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  BTS5210L
  BTS5210L
  I120-B05
  I۱۲۰-B۰۵
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  BTS5215L
  BTS5215L
  A53-B25
  A۵۳-B۲۵
  ۷۱,۵۰۰ تومان
  BTS5242-2L
  BTS5242-2L
  H72-B42
  H۷۲-B۴۲
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  BTS5242-L
  BTS5242-L
  H71-B41
  H۷۱-B۴۱
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  BTS6143D
  BTS6143D
  A54-B26
  A۵۴-B۲۶
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  BTS6480SF
  BTS6480SF
  H75-B45
  H۷۵-B۴۵
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  BTS712N1
  BTS712N1
  H60-B30
  H۶۰-B۳۰
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  BTS716GB
  BTS716GB
  H61-B31
  H۶۱-B۳۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BTS723GW
  BTS723GW
  H63-B33
  H۶۳-B۳۳
  ۷۱,۵۰۰ تومان
  BTS7710G
  BTS7710G
  J124-B03
  J۱۲۴-B۰۳
  ۶۰,۵۰۰ تومان
  BTS7740G
  BTS7740G
  J99-T38
  J۹۹-T۳۸
  ۱۰۴,۵۰۰ تومان
  BTS7750G
  BTS7750G
  J123-B02
  J۱۲۳-B۰۲
  ۱۰۴,۵۰۰ تومان
  BTS781GP
  BTS781GP
  A51-B23
  A۵۱-B۲۳
  ۱۸۷,۰۰۰ تومان
  BTS840S2
  BTS840S2
  A52-B24
  A۵۲-B۲۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  L9338MD
  L9338MD
  A81-L04
  A۸۱-L۰۴
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  L9823
  L9823
  A87-L10
  A۸۷-L۱۰
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  MC33291DW
  MC33291DW
  B12-M10
  B۱۲-M۱۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  MCZ33996EK
  MCZ33996EK
  H146
  H۱۴۶
  ۳۵۷,۵۰۰ تومان
  NCV8403AG-SOT223
  NCV8403AG-SOT223
  B15-NO3
  B۱۵-NO۳
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  SPF5001
  SPF5001
  I139-S03
  I۱۳۹-S۰۳
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  SPF5003
  SPF5003
  N55-S09
  N۵۵-S۰۹
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  TLE4226G
  TLE4226G
  B44-T06
  B۴۴-T۰۶
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  TLE5216G
  TLE5216G
  B56-T18
  B۵۶-T۱۸
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  TLE6214L B1
  TLE6214L B1
  J93-T32
  J۹۳-T۳۲
  ۶۰,۵۰۰ تومان
  TLE6220GP
  TLE6220GP
  B59-T21
  B۵۹-T۲۱
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  TLE6232GP
  TLE6232GP
  J96-T35
  J۹۶-T۳۵
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  TLE6240GP
  TLE6240GP
  B60-T22
  B۶۰-T۲۲
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  TLE6250GV33
  TLE6250GV33
  B62-T24
  B۶۲-T۲۴
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  TLE7244SL-A
  TLE7244SL-A
  B64-T26
  B۶۴-T۲۶
  ۷۱,۵۰۰ تومان
   SWITCH
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله