78L05A-8PIN
  78L05A-8PIN
  L93-732
  L۹۳-۷۳۲
  ۶,۰۰۰ تومان
  A2C020162 ATIC59 A2
  A2C020162 ATIC59 A2
  A27-A26
  A۲۷-A۲۶
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  A2C56211 ATIC17 F1
  A2C56211 ATIC17 F1
  A26-A25
  A۲۶-A۲۵
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  AMS1117-3/3V
  AMS1117-3/3V
  C35-106
  C۳۵-۱۰۶
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  L4995K
  L4995K
  A78-L01
  A۷۸-L۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  L9741
  L9741
  A86-L09
  A۸۶-L۰۹
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  TLE4267G
  TLE4267G
  B46-T08
  B۴۶-T۰۸
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  TLE4269GM
  TLE4269GM
  B47-T09
  B۴۷-T۰۹
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  TLE4271-2G-7PIN
  TLE4271-2G-7PIN
  B48-T10
  B۴۸-T۱۰
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  TLE4274GV50
  TLE4274GV50
  B49-T11
  B۴۹-T۱۱
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  TLE4275D TO-252
  TLE4275D TO-252
  B50-T12
  B۵۰-T۱۲
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  TLE4275G
  TLE4275G
  B51-T13
  B۵۱-T۱۳
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  TLE4276GV50
  TLE4276GV50
  B52-T14
  B۵۲-T۱۴
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  TLE4471G
  TLE4471G
  B53-T15
  B۵۳-T۱۵
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  NCV317BD2T
  NCV317BD2T
  0
  ۰
  بزودی
  TLE4470G
  TLE4470G
  H119
  H۱۱۹
  ناموجود
  TLE6389-2GV50
  TLE6389-2GV50
  G57-T05
  G۵۷-T۰۵
  ناموجود
  آی سی 09397886
  آی سی 09397886
  J140-001
  J۱۴۰-۰۰۱
  ناموجود
  74A33-3/3V
  74A33-3/3V
  G113-A12
  G۱۱۳-A۱۲
  تماس بگیرید
  78L05
  78L05
  M119-701
  M۱۱۹-۷۰۱
  تماس بگیرید
  78L05 SOT-89
  78L05 SOT-89
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  AMS1117
  AMS1117
  K55-100
  K۵۵-۱۰۰
  تماس بگیرید
  AMS1117 1/2
  AMS1117 1/2
  H08-A08
  H۰۸-A۰۸
  تماس بگیرید
  B4179258158
  B4179258158
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  BD3931
  BD3931
  G01-B01
  G۰۱-B۰۱
  تماس بگیرید
  BD99011
  BD99011
  H39-B09
  H۳۹-B۰۹
  تماس بگیرید
  L7812CV-DIP
  L7812CV-DIP
  D88-L06
  D۸۸-L۰۶
  تماس بگیرید
  L7815CV-DIP
  L7815CV-DIP
  D89-L07
  D۸۹-L۰۷
  تماس بگیرید
  L7824CV-DIP
  L7824CV-DIP
  D90-L08
  D۹۰-L۰۸
  تماس بگیرید
  L7905CV-DIP
  L7905CV-DIP
  D91-L09
  D۹۱-L۰۹
  تماس بگیرید
  L9177
  L9177
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  L9474 DIP
  L9474 DIP
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  L9733
  L9733
  I45-L10
  I۴۵-L۱۰
  تماس بگیرید
  LF50A
  LF50A
  I58-L23
  I۵۸-L۲۳
  تماس بگیرید
  LM2931CT
  LM2931CT
  L133-R03
  L۱۳۳-R۰۳
  تماس بگیرید
  LM2937ET 5/0
  LM2937ET 5/0
  I68-L33
  I۶۸-L۳۳
  تماس بگیرید
   REGULATOR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله