0D095
  0D095
  I129-001
  I۱۲۹-۰۰۱
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  6A930
  6A930
  D08-601
  D۰۸-۶۰۱
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  A2C08350 ATIC39 B4
  A2C08350 ATIC39 B4
  A23-A22
  A۲۳-A۲۲
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  BTS5572E
  BTS5572E
  H73-B43
  H۷۳-B۴۳
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  GEC44 TYZ94077EG 3A G
  GEC44 TYZ94077EG 3A G
  A67-G04
  A۶۷-G۰۴
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  L293D DIP
  L293D DIP
  D83-L01
  D۸۳-L۰۱
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  M1924FP
  M1924FP
  I107-M28
  I۱۰۷-M۲۸
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  MC33186DH
  MC33186DH
  B05-M03
  B۰۵-M۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  NCV7708B
  NCV7708B
  I113-N01
  I۱۱۳-N۰۱
  ۲۱۴,۰۰۰ تومان
  SC900661DH
  SC900661DH
  H123
  H۱۲۳
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  TLE4208G
  TLE4208G
  B43-T05
  B۴۳-T۰۵
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  TLE4728G
  TLE4728G
  B54-T16
  B۵۴-T۱۶
  ۹۷,۰۰۰ تومان
  TLE4729G
  TLE4729G
  B55-T17
  B۵۵-T۱۷
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  TLE6209R
  TLE6209R
  B58-T20
  B۵۸-T۲۰
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  TLE6212
  TLE6212
  G47-T02
  G۴۷-T۰۲
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  TLE6244X C2
  TLE6244X C2
  B61-T23
  B۶۱-T۲۳
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  TLE7209-2R
  TLE7209-2R
  B63-T25
  B۶۳-T۲۵
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  TLE7240SL-A
  TLE7240SL-A
  J98-T37
  J۹۸-T۳۷
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  TLE8102L
  TLE8102L
  J100-T39
  J۱۰۰-T۳۹
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  TLE8104E-S1
  TLE8104E-S1
  B65-T27
  B۶۵-T۲۷
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  TLE8108EM
  TLE8108EM
  K01-T40
  K۰۱-T۴۰
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  TLE8209-1E
  TLE8209-1E
  B66-T28
  B۶۶-T۲۸
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  TLE8209-1R
  TLE8209-1R
  B67-T29
  B۶۷-T۲۹
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  TLE8209-2E
  TLE8209-2E
  B68-T30
  B۶۸-T۳۰
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  TLE8444SL
  TLE8444SL
  B69-T31
  B۶۹-T۳۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  UDQ2916EB
  UDQ2916EB
  B74-U04
  B۷۴-U۰۴
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ULN2003APG-DIP
  ULN2003APG-DIP
  G30-U01
  G۳۰-U۰۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ULN2003A-SMD
  ULN2003A-SMD
  B75-U05
  B۷۵-U۰۵
  ۶,۰۰۰ تومان
  VB025MSP
  VB025MSP
  B84-V06
  B۸۴-V۰۶
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  VB026MSP
  VB026MSP
  K115-V01
  K۱۱۵-V۰۱
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  VN380SP
  VN380SP
  B87-V09
  B۸۷-V۰۹
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  VN5016A
  VN5016A
  K18-V06
  K۱۸-V۰۶
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  VN5160S
  VN5160S
  K20-V08
  K۲۰-V۰۸
  ۱۶۲,۵۰۰ تومان
  VN5E025AJ
  VN5E025AJ
  B95-V17
  B۹۵-V۱۷
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  VN5E050AJ
  VN5E050AJ
  N125-V04
  N۱۲۵-V۰۴
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  VN5E160S
  VN5E160S
  K21-V09
  K۲۱-V۰۹
  ۸۴,۰۰۰ تومان
   DRIVER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله