آی سی 3043341
  آی سی 3043341
  L110-302
  L۱۱۰-۳۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043348
  آی سی 3043348
  L33-325
  L۳۳-۳۲۵
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043508
  آی سی 3043508
  D98
  D۹۸
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043509
  آی سی 3043509
  L35-327
  L۳۵-۳۲۷
  ۰۰ تومان
  آی سی 3043538
  آی سی 3043538
  L36-328
  L۳۶-۳۲۸
  ۲۴۸,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043539
  آی سی 3043539
  L37-329
  L۳۷-۳۲۹
  ۰۰ تومان
  آی سی 3043546
  آی سی 3043546
  L34-326
  L۳۴-۳۲۶
  ۰۰ تومان
  آی سی 3043551
  آی سی 3043551
  L38-330
  L۳۸-۳۳۰
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061228
  آی سی 3061228
  L40-332
  L۴۰-۳۳۲
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  C15-R08
  C۱۵-R۰۸
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCP2551I
  آی سی MCP2551I
  B10-M08
  B۱۰-M۰۸
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  آی سی MCZ33903CD5EK
  آی سی MCZ33903CD5EK
  MCZ33903CD5EK
  MCZ۳۳۹۰۳CD۵EK
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCZ33905CS5EK
  آی سی MCZ33905CS5EK
  H109
  H۱۰۹
  ۰۰ تومان
  آی سی NV7342-0
  آی سی NV7342-0
  0
  ۰
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  آی سی PCA82C251 ORGINAL SMD
  آی سی PCA82C251 ORGINAL SMD
  K102-A02
  K۱۰۲-A۰۲
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE6263-3G
  آی سی TLE6263-3G
  K144-T03
  K۱۴۴-T۰۳
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE7263E
  آی سی TLE7263E
  G22-T01
  G۲۲-T۰۱
  ۱۸۴,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  M41-A01
  M۴۱-A۰۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  H13-A13
  H۱۳-A۱۳
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  K22-V10
  K۲۲-V۱۰
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  0
  ۰
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  K23-V11
  K۲۳-V۱۱
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  B89-V11
  B۸۹-V۱۱
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  A83-L06
  A۸۳-L۰۶
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  B41-T03
  B۴۱-T۰۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن PCA82C251Y
  آی سی کن PCA82C251Y
  A03-A03
  A۰۳-A۰۳
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  B39-T01
  B۳۹-T۰۱
  ۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  J71-T10
  J۷۱-T۱۰
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  J72-T11
  J۷۲-T۱۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  J73-T12
  J۷۳-T۱۲
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  J74-T13
  J۷۴-T۱۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  B40-T02
  B۴۰-T۰۲
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  J75-T14
  J۷۵-T۱۴
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  J76-T15
  J۷۶-T۱۵
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  A02-A02
  A۰۲-A۰۲
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  K140-P01
  K۱۴۰-P۰۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
   آی سی کن - CAN IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله