پروگرامر MULTI PROG PRO LEVEL PROGRAMMER
  پروگرامر MULTI PROG PRO LEVEL PROGRAMMER
  0
  ۰
  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  پروگرامر TNM7000 UNIVERSAL PROGRAMMER
  پروگرامر TNM7000 UNIVERSAL PROGRAMMER
  0
  ۰
  ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر 2PCB MSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر 2PCB MSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  ADP CNV-MSOP-8 2PCB
  ADP CNV-MSOP-۸ ۲PCB
  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر 2PCB SSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر 2PCB SSOP آداپتور 8 پین مدل CNV
  ADP CNV SSOP-8 2PCB
  ADP CNV SSOP-۸ ۲PCB
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر 2PCB آداپتور 16 پین مدل RT809
  تبدیل پروگرمر 2PCB آداپتور 16 پین مدل RT809
  ADP 16PIN 2PCB RT809
  ADP ۱۶PIN ۲PCB RT۸۰۹
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 8 پین مدل 4/2MM 1PCB
  تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 8 پین مدل 4/2MM 1PCB
  ADP 8 PIN MSOP 4/2MM 1PCB
  ADP ۸ PIN MSOP ۴/۲MM ۱PCB
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 20 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 20 پین مدل CNV
  ADP 20 PIN PLCC - CNV PLCC20
  ADP ۲۰ PIN PLCC - CNV PLCC۲۰
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 28 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 28 پین مدل CNV
  ADP 28 PIN PLCC - CNV-PLCC-DIP28
  ADP ۲۸ PIN PLCC - CNV-PLCC-DIP۲۸
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 40 به 44 پین مدل CNV-MPU-51.2
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 40 به 44 پین مدل CNV-MPU-51.2
  ADP 44.40 PLCC CNV-MPU-51.2 ZIF
  ADP ۴۴.۴۰ PLCC CNV-MPU-۵۱.۲ ZIF
  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244
  تبدیل پروگرمر PLCC آداپتور 44 پین مدل SA244
  ADP 44 PLCC 2002 SA244
  ADP ۴۴ PLCC ۲۰۰۲ SA۲۴۴
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر QFN آداپتور 8 پین مدل 6/5
  تبدیل پروگرمر QFN آداپتور 8 پین مدل 6/5
  0
  ۰
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر QFP MPU51 آداپتور 40 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر QFP MPU51 آداپتور 40 پین مدل CNV
  ADP CNV-QFP MPU51-B-QFP-DIP40
  ADP CNV-QFP MPU۵۱-B-QFP-DIP۴۰
  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 16 پین مدل 1/27
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 16 پین مدل 1/27
  ADP SOP16 1.27 DIP16
  ADP SOP۱۶ ۱.۲۷ DIP۱۶
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل 1/27
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل 1/27
  ADP SOP 1.27 DIP20
  ADP SOP ۱.۲۷ DIP۲۰
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 20 پین مدل CNV
  ADP 20PIN CNV-SOP-DIP20
  ADP ۲۰PIN CNV-SOP-DIP۲۰
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل 1/27
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل 1/27
  ADP SOP28 1.27 DIP28
  ADP SOP۲۸ ۱.۲۷ DIP۲۸
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 28 پین مدل CNV
  ADP CNV SOP-DIP28
  ADP CNV SOP-DIP۲۸
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 44 پین مدل UNIV
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 44 پین مدل UNIV
  0
  ۰
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 8 پین مدل 1/27
  تبدیل پروگرمر SOP آداپتور 8 پین مدل 1/27
  ADP SOP8 1.27 DIP8
  ADP SOP۸ ۱.۲۷ DIP۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 28 پین مدل 0/65
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 28 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP28 0.65
  ADP SSOP DIP۲۸ ۰.۶۵
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل 0/65
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP34 0.65
  ADP SSOP DIP۳۴ ۰.۶۵
  ۷۱۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 34 پین مدل CNV
  ADP 34 PIN - CNV SSOP-34
  ADP ۳۴ PIN - CNV SSOP-۳۴
  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 8 پین مدل 0/65
  تبدیل پروگرمر SSOP آداپتور 8 پین مدل 0/65
  ADP SSOP DIP 0.65
  ADP SSOP DIP ۰.۶۵
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 48 پین مدل SA247
  تبدیل پروگرمر SXA TSOP آداپتور 48 پین مدل SA247
  ADP SXA-TSOP48.D48 SA247
  ADP SXA-TSOP۴۸.D۴۸ SA۲۴۷
  ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر TQFP آداپتور 44 پین مدل LT632
  تبدیل پروگرمر TQFP آداپتور 44 پین مدل LT632
  ADP 44 TQFP LT632
  ADP ۴۴ TQFP LT۶۳۲
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور 28 پین مدل 2PCB
  تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور 28 پین مدل 2PCB
  ADP 28PIN - TSSOP28 - 2PCB
  ADP ۲۸PIN - TSSOP۲۸ - ۲PCB
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور مدل EP512
  تبدیل پروگرمر TSSOP آداپتور مدل EP512
  ADP TSSOP- EP512
  ADP TSSOP- EP۵۱۲
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر آداپتور 2PCB زیف 20 پین مدل RT809
  تبدیل پروگرمر آداپتور 2PCB زیف 20 پین مدل RT809
  ADP 20PIN 2PCB RT809 ZIF
  ADP ۲۰PIN ۲PCB RT۸۰۹ ZIF
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین SOP برای TNM
  تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین SOP برای TNM
  ADP 44 SOP TNM
  ADP ۴۴ SOP TNM
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین مدل PLCC
  تبدیل پروگرمر آداپتور 44 پین مدل PLCC
  ADP 44 PIN PLCC - PLCC44-DIP 40.44
  ADP ۴۴ PIN PLCC - PLCC۴۴-DIP ۴۰.۴۴
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  تست کلیپس 16 پین TEST CLIPS 16PIN + PCB
  تست کلیپس 16 پین TEST CLIPS 16PIN + PCB
  Test Clips
  Test Clips
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  تست کلیپس 8 پین TEST CLIPS 8PIN + PCB
  تست کلیپس 8 پین TEST CLIPS 8PIN + PCB
  SOCKET CLIPS 8PIN
  SOCKET CLIPS ۸PIN
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  کابل 1 متری OBD FEMALL 1METER
  کابل 1 متری OBD FEMALL 1METER
  0
  ۰
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  کابل TNM USB
  کابل TNM USB
  0
  ۰
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  تبدیل پروگرمر BGA169 آداپتور EMMC برای TNM
  تبدیل پروگرمر BGA169 آداپتور EMMC برای TNM
  ADP BGA169 - EMMC TNM
  ADP BGA۱۶۹ - EMMC TNM
  تماس بگیرید
  تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 10 پین مدل CNV
  تبدیل پروگرمر MSOP آداپتور 10 پین مدل CNV
  ADP CNV-MSOP-10
  ADP CNV-MSOP-۱۰
  تماس بگیرید
   پروگرامر و مبدل
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله