ترانزیستور SMD CODE PH01
  ترانزیستور SMD CODE PH01
  0
  ۰
  ۲۶,۰۰۰ تومان
   ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  N56-E01
  N۵۶-E۰۱
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  00210
  00210
  C27-001
  C۲۷-۰۰۱
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۱,۲۹۱,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  0D097
  0D097
  N119-M12
  N۱۱۹-M۱۲
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان
  100P06 D2PACK
  100P06 D2PACK
  G130-130
  G۱۳۰-۱۳۰
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  1037359982-B58605
  1037359982-B58605
  K59-104
  K۵۹-۱۰۴
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  1037382497-B04068
  1037382497-B04068
  K60-105
  K۶۰-۱۰۵
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  110N04
  110N04
  K128-101
  K۱۲۸-۱۰۱
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  13009
  13009
  M116-102
  M۱۱۶-۱۰۲
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  151008K
  151008K
  0
  ۰
  ۳۰۴,۰۰۰ تومان
  19P06-60
  19P06-60
  G153-L53
  G۱۵۳-L۵۳
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  1N5819-DIP
  1N5819-DIP
  G35-104
  G۳۵-۱۰۴
  ۶,۰۰۰ تومان
  20N6LG
  20N6LG
  K98-234
  K۹۸-۲۳۴
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  22N055
  22N055
  G50-204
  G۵۰-۲۰۴
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  23674B
  23674B
  M59-202
  M۵۹-۲۰۲
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  25N06-45L
  25N06-45L
  C48-213
  C۴۸-۲۱۳
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  272154CU
  272154CU
  G128-228
  G۱۲۸-۲۲۸
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  291618CU
  291618CU
  0
  ۰
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  2N0609 DIP
  2N0609 DIP
  K70-206
  K۷۰-۲۰۶
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  2N0609 SMD
  2N0609 SMD
  K71-207
  K۷۱-۲۰۷
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  2N0612
  2N0612
  K72-208
  K۷۲-۲۰۸
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  2N0640
  2N0640
  0
  ۰
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  2N06H5
  2N06H5
  0
  ۰
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  2N06L11
  2N06L11
  K76-212
  K۷۶-۲۱۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  2N06L23
  2N06L23
  K78-214
  K۷۸-۲۱۴
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  2N06L35
  2N06L35
  K119-202
  K۱۱۹-۲۰۲
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  2N08L21
  2N08L21
  K129-201
  K۱۲۹-۲۰۱
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
  2N604L
  2N604L
  C36-201
  C۳۶-۲۰۱
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2SA1385 DIP
  2SA1385 DIP
  K81-217
  K۸۱-۲۱۷
  ۴۰,۰۰۰ تومان
   قطعات الکترونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله