00210
  00210
  C27-001
  C۲۷-۰۰۱
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  00211
  00211
  C28-002
  C۲۸-۰۰۲
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  0D095
  0D095
  I129-001
  I۱۲۹-۰۰۱
  ۳۵۷,۰۰۰ تومان
  0D097
  0D097
  N119-M12
  N۱۱۹-M۱۲
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  1/5KE39CA
  1/5KE39CA
  0
  ۰
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  100UF 35V - 6/3*7/7 - SMD ELE
  100UF 35V - 6/3*7/7 - SMD ELE
  D51-C07
  D۵۱-C۰۷
  ۶,۰۰۰ تومان
  100UF 50V 10*10-SMD ELE
  100UF 50V 10*10-SMD ELE
  M23-C07
  M۲۳-C۰۷
  ۶,۰۰۰ تومان
  14CL40
  14CL40
  C34-105
  C۳۴-۱۰۵
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  18N40 D2PACK
  18N40 D2PACK
  C33-104
  C۳۳-۱۰۴
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  18N40ABG DPACK
  18N40ABG DPACK
  K63-108
  K۶۳-۱۰۸
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۶۲۴,۰۰۰ تومان
  22N055
  22N055
  G50-204
  G۵۰-۲۰۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  25N06-45L
  25N06-45L
  C48-213
  C۴۸-۲۱۳
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  28007984
  28007984
  K118-201
  K۱۱۸-۲۰۱
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  2N0612
  2N0612
  K72-208
  K۷۲-۲۰۸
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  2N604L
  2N604L
  C36-201
  C۳۶-۲۰۱
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  2SJ148G
  2SJ148G
  K84-220
  K۸۴-۲۲۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  2SJ327
  2SJ327
  C37-202
  C۳۷-۲۰۲
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  2SJ505
  2SJ505
  K87-223
  K۸۷-۲۲۳
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  2SK2313
  2SK2313
  K90-226
  K۹۰-۲۲۶
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2SK2401 D2PACK
  2SK2401 D2PACK
  N120-204
  N۱۲۰-۲۰۴
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  2SK2500 DIP
  2SK2500 DIP
  K91-227
  K۹۱-۲۲۷
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2SK3225
  2SK3225
  K94-230
  K۹۴-۲۳۰
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  2SK3377
  2SK3377
  H183
  H۱۸۳
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  30374DIP
  30374DIP
  C70-316
  C۷۰-۳۱۶
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  3055L-SOT223
  3055L-SOT223
  G117-317
  G۱۱۷-۳۱۷
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  305-5VL
  305-5VL
  C56-302
  C۵۶-۳۰۲
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  3060TF
  3060TF
  L11-303
  L۱۱-۳۰۳
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  40N06-25L
  40N06-25L
  C96-402
  C۹۶-۴۰۲
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  4AK19
  4AK19
  C95-401
  C۹۵-۴۰۱
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  4N04L08
  4N04L08
  L42-402
  L۴۲-۴۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
   قطعات الکترونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله