آی سی SS49-H49E
  آی سی SS49-H49E
  I105-S05
  I۱۰۵-S۰۵
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  سنسور دما KTY23-7
  سنسور دما KTY23-7
  J61-S32
  J۶۱-S۳۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  OPTO COUNTER HY-301-07
  OPTO COUNTER HY-301-07
  102010007
  ۱۰۲۰۱۰۰۰۷
  بزودی
  OPOTO COUNTER HY-860D
  OPOTO COUNTER HY-860D
  I217
  I۲۱۷
  تماس بگیرید
  AD22057
  AD22057
  K132-A01
  K۱۳۲-A۰۱
  تماس بگیرید
  DHT22.AM2302
  DHT22.AM2302
  E13-D02
  E۱۳-D۰۲
  تماس بگیرید
  DHT23 .AM2303
  DHT23 .AM2303
  E14-D03
  E۱۴-D۰۳
  تماس بگیرید
  E18-D80NK
  E18-D80NK
  سنسور مادون قرمز
  سنسور مادون قرمز
  تماس بگیرید
  HI401 SENSOR
  HI401 SENSOR
  102008003
  ۱۰۲۰۰۸۰۰۳
  تماس بگیرید
  HIH-4000
  HIH-4000
  E28-H10
  E۲۸-H۱۰
  تماس بگیرید
  IR5308C-A-25 DIT
  IR5308C-A-25 DIT
  E95-I03
  E۹۵-I۰۳
  تماس بگیرید
  KSD301 100 NC
  KSD301 100 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 105 NC
  KSD301 105 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 110 NC
  KSD301 110 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 115 NC
  KSD301 115 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 120 NC
  KSD301 120 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 125 NC
  KSD301 125 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 130 NC
  KSD301 130 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 135 NC
  KSD301 135 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 140 NC
  KSD301 140 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 150 NC
  KSD301 150 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 155 NC
  KSD301 155 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 160 NC
  KSD301 160 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 40 NC
  KSD301 40 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 45 NC
  KSD301 45 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 50 NC
  KSD301 50 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 55 NC
  KSD301 55 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 60 NC
  KSD301 60 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 65 NC
  KSD301 65 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 70 NC
  KSD301 70 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 75 NC
  KSD301 75 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 80 NC
  KSD301 80 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 85 NC
  KSD301 85 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 90 NC
  KSD301 90 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD301 95 NC
  KSD301 95 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  KSD9700 100 NC
  KSD9700 100 NC
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   انواع سنسور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله