ZD- 5/1V - 1/2W
  ZD- 5/1V - 1/2W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  DZ - 5/1V - 1W
  DZ - 5/1V - 1W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5817-DIP
  1N5817-DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33A
  1/5KE33A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE100A
  1/5KE100A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE15A
  1/5KE15A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE510A
  1/5KE510A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33CA
  1/5KE33CA 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE36CA
  1/5KE36CA 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE39A
  1/5KE39A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5822
  1N5822 0
  ۰
  تماس بگیرید
  MBR2545CT
  MBR2545CT I83-M13
  I۸۳-M۱۳
  تماس بگیرید
  ES2D DIODE
  ES2D DIODE I104-E04
  I۱۰۴-E۰۴
  تماس بگیرید
  LTP DIOD
  LTP DIOD I70-L35
  I۷۰-L۳۵
  تماس بگیرید
  U1D DIODE
  U1D DIODE K06-U02
  K۰۶-U۰۲
  تماس بگیرید
  1N5819-DIP
  1N5819-DIP G35-104
  G۳۵-۱۰۴
  تماس بگیرید
  SM6S30A
  SM6S30A M49-T02
  M۴۹-T۰۲
  تماس بگیرید
  KBL610
  KBL610 D81-K01
  D۸۱-K۰۱
  تماس بگیرید
  KBU810
  KBU810 D82-K02
  D۸۲-K۰۲
  تماس بگیرید
  P6KE30CA
  P6KE30CA I124-101
  I۱۲۴-۱۰۱
  تماس بگیرید
  5KP33A
  5KP33A J143-501
  J۱۴۳-۵۰۱
  تماس بگیرید
  1/5KE36A
  1/5KE36A J146-101
  J۱۴۶-۱۰۱
  تماس بگیرید
  1/5KE39CA
  1/5KE39CA 0
  ۰
  تماس بگیرید
  5KP36CA
  5KP36CA L22-314
  L۲۲-۳۱۴
  تماس بگیرید
  5KP36A
  5KP36A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  SM5S22A
  SM5S22A J42-S13
  J۴۲-S۱۳
  تماس بگیرید
  MR2835S
  MR2835S B09-M07
  B۰۹-M۰۷
  تماس بگیرید
  1N4148-DIP
  1N4148-DIP G33-102
  G۳۳-۱۰۲
  تماس بگیرید
  1N4007-DIP
  1N4007-DIP G32-101
  G۳۲-۱۰۱
  تماس بگیرید
  1N4148 SMD
  1N4148 SMD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5408-DIP
  1N5408-DIP G34-103
  G۳۴-۱۰۳
  تماس بگیرید
  6A10-DIP
  6A10-DIP G36-601
  G۳۶-۶۰۱
  تماس بگیرید
  UF4007-SMD
  UF4007-SMD K08-U04
  K۰۸-U۰۴
  تماس بگیرید
  SM8S30A
  SM8S30A J44-S15
  J۴۴-S۱۵
  تماس بگیرید
  SM8S43A
  SM8S43A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  SM8S36B
  SM8S36B B25-S04
  B۲۵-S۰۴
  تماس بگیرید
   انواع دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله