220U-50V
  220U-50V L121-201
  L۱۲۱-۲۰۱
  تماس بگیرید
  33U-35V
  33U-35V M17-C02
  M۱۷-C۰۲
  تماس بگیرید
  33U-50V
  33U-50V M18-C02
  M۱۸-C۰۲
  تماس بگیرید
  100U-16V
  100U-16V M21-C05
  M۲۱-C۰۵
  تماس بگیرید
  100U-25V
  100U-25V M22-C06
  M۲۲-C۰۶
  تماس بگیرید
  100U-50V
  100U-50V M23-C07
  M۲۳-C۰۷
  تماس بگیرید
  220U-35V
  220U-35V M24-C08
  M۲۴-C۰۸
  تماس بگیرید
  470U-25V
  470U-25V M25-C09
  M۲۵-C۰۹
  تماس بگیرید
  47U-50V
  47U-50V M20-C04
  M۲۰-C۰۴
  تماس بگیرید
  330U-25V
  330U-25V M35-302
  M۳۵-۳۰۲
  تماس بگیرید
  100NF-1206
  100NF-1206 M57-101
  M۵۷-۱۰۱
  تماس بگیرید
  100MF-25V-DIP
  100MF-25V-DIP M146-102
  M۱۴۶-۱۰۲
  تماس بگیرید
  100MF-35V-DIP
  100MF-35V-DIP M147-103
  M۱۴۷-۱۰۳
  تماس بگیرید
  220A-16V
  220A-16V M149-S02
  M۱۴۹-S۰۲
  تماس بگیرید
  100NF BP 1206
  100NF BP 1206 0
  ۰
  تماس بگیرید
  470UF-35V-ELE DIP
  470UF-35V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  4/7UF-50V-ELE DIP
  4/7UF-50V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  100UF-16V-ELE DIP
  100UF-16V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  470U-16V-ELE DIP
  470U-16V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  100UF-35V-ELE DIP
  100UF-35V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  2200UF-10V-ELE DIP
  2200UF-10V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  2200UF-16V-ELE DIP
  2200UF-16V-ELE DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  100UF-35V-TANTAL SIZE D
  100UF-35V-TANTAL SIZE D 0
  ۰
  تماس بگیرید
  10U-16V-ELE SMD
  10U-16V-ELE SMD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  CAPACITOR 10U-25V DIP
  CAPACITOR 10U-25V DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  CAPACITOR 68U-16V SIZE D
  CAPACITOR 68U-16V SIZE D D49-C05
  D۴۹-C۰۵
  تماس بگیرید
  10UF-16V SIZE B
  10UF-16V SIZE B 0
  ۰
  تماس بگیرید
  100NF BP 0805
  100NF BP 0805 0
  ۰
  تماس بگیرید
  100NF BP 0603
  100NF BP 0603 0
  ۰
  تماس بگیرید
  CAP 10NF 0603
  CAP 10NF 0603 0
  ۰
  تماس بگیرید
  CAP 100NF 0805
  CAP 100NF 0805 0
  ۰
  تماس بگیرید
  CAP 350PF 0603
  CAP 350PF 0603 0
  ۰
  تماس بگیرید
  MULTILAYER 100NF
  MULTILAYER 100NF M120-101
  M۱۲۰-۱۰۱
  تماس بگیرید
  47U-16V
  47U-16V M19-C03
  M۱۹-C۰۳
  تماس بگیرید
  33U-25V
  33U-25V D50-C06
  D۵۰-C۰۶
  تماس بگیرید
  100U-35V
  100U-35V D51-C07
  D۵۱-C۰۷
  تماس بگیرید
   انواع خازن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله