0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان
  1037359982-B58605
  1037359982-B58605
  K59-104
  K۵۹-۱۰۴
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  1037382497-B04068
  1037382497-B04068
  K60-105
  K۶۰-۱۰۵
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  151008K
  151008K
  0
  ۰
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  151821-0790
  151821-0790
  H168
  H۱۶۸
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  19P06-60
  19P06-60
  G153-L53
  G۱۵۳-L۵۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  23674B
  23674B
  M59-202
  M۵۹-۲۰۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  291618CU
  291618CU
  0
  ۰
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  2N0640
  2N0640
  H138
  H۱۳۸
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  2SA2097
  2SA2097
  G183
  G۱۸۳
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  35160DOWT
  35160DOWT
  L32-324
  L۳۲-۳۲۴
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  4049BF
  4049BF
  M38-402
  M۳۸-۴۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  4QP04L02
  4QP04L02
  0
  ۰
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  51M03 G4
  51M03 G4
  H129
  H۱۲۹
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  6LB176
  6LB176
  N99-601
  N۹۹-۶۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  70N08 SMD
  70N08 SMD
  H114
  H۱۱۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  74A33-3/3V
  74A33-3/3V
  G113-A12
  G۱۱۳-A۱۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74AC374 NARROW
  74AC374 NARROW
  G169
  G۱۶۹
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  74AC374 WIDE
  74AC374 WIDE
  L63-702
  L۶۳-۷۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC00 TSSOP
  74HC00 TSSOP
  G122-722
  G۱۲۲-۷۲۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC00D
  74HC00D
  L66-705
  L۶۶-۷۰۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HC02D-SOP
  74HC02D-SOP
  D10-701
  D۱۰-۷۰۱
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC02-TSSOP
  74HC02-TSSOP
  L67-706
  L۶۷-۷۰۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC04A
  74HC04A
  L68-707
  L۶۸-۷۰۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  74HC04D-SOP
  74HC04D-SOP
  D11-702
  D۱۱-۷۰۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC08AG
  74HC08AG
  I145-701
  I۱۴۵-۷۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HC10D
  74HC10D
  N86-704
  N۸۶-۷۰۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC125D
  74HC125D
  L72-711
  L۷۲-۷۱۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC139D
  74HC139D
  L148-701
  L۱۴۸-۷۰۱
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  74HC14D
  74HC14D
  L71-710
  L۷۱-۷۱۰
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC151D
  74HC151D
  L74-713
  L۷۴-۷۱۳
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC165D
  74HC165D
  N83-701
  N۸۳-۷۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
   انواع آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله