0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  4QP04L02
  4QP04L02
  0
  ۰
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  62003AFG
  62003AFG
  M131-T01
  M۱۳۱-T۰۱
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  64F7055F40
  64F7055F40
  L147-601
  L۱۴۷-۶۰۱
  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74HC04A
  74HC04A
  L68-707
  L۶۸-۷۰۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC08AG
  74HC08AG
  I145-701
  I۱۴۵-۷۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HC10D
  74HC10D
  N86-704
  N۸۶-۷۰۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC14D
  74HC14D
  L71-710
  L۷۱-۷۱۰
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC165D
  74HC165D
  N83-701
  N۸۳-۷۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC4851A-SOP
  74HC4851A-SOP
  D20-711
  D۲۰-۷۱۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC573D
  74HC573D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC595-TSSOP
  74HC595-TSSOP
  L79-718
  L۷۹-۷۱۸
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT00 TSSOP
  74HCT00 TSSOP
  L83-722
  L۸۳-۷۲۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT157D-SOP
  74HCT157D-SOP
  D22-713
  D۲۲-۷۱۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HCT574D
  74HCT574D
  L89-728
  L۸۹-۷۲۸
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HEF4794BT
  74HEF4794BT
  L91-730
  L۹۱-۷۳۰
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  78L05A-8PIN
  78L05A-8PIN
  L93-732
  L۹۳-۷۳۲
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  990-9377/1D
  990-9377/1D
  N147-902
  N۱۴۷-۹۰۲
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  990-9407-1D
  990-9407-1D
  L150-901
  L۱۵۰-۹۰۱
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  A2C00008350 ATIC39S2 B2
  A2C00008350 ATIC39S2 B2
  A28-A27
  A۲۸-A۲۷
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  A2C00052801 ATIC131 B2
  A2C00052801 ATIC131 B2
  H29-A29
  H۲۹-A۲۹
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  A2C00650700 ATIC232 B1
  A2C00650700 ATIC232 B1
  H26-A25
  H۲۶-A۲۵
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  A2C0068400 ATIC231 B1
  A2C0068400 ATIC231 B1
  H25-A25
  H۲۵-A۲۵
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  A2C00693000 UM31CG
  A2C00693000 UM31CG
  H27-A27
  H۲۷-A۲۷
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  A2C56211 ATIC17 F1
  A2C56211 ATIC17 F1
  A26-A25
  A۲۶-A۲۵
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ACT125G
  ACT125G
  H06-A06
  H۰۶-A۰۶
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ACXD063
  ACXD063
  H11-A11
  H۱۱-A۱۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  AD8215
  AD8215
  M52-T02
  M۵۲-T۰۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  AMIS REMQ
  AMIS REMQ
  J26-R04
  J۲۶-R۰۴
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  AMIS REMX NCD
  AMIS REMX NCD
  J27-R05
  J۲۷-R۰۵
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  AMS1117-3/3V
  AMS1117-3/3V
  C35-106
  C۳۵-۱۰۶
  ۲۰,۰۰۰ تومان
   انواع آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله