0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  0D095
  0D095
  I129-001
  I۱۲۹-۰۰۱
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  24C02
  24C02
  C40-205
  C۴۰-۲۰۵
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  24C16
  24C16
  C44-209
  C۴۴-۲۰۹
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  24LC04BI
  24LC04BI
  J150-205
  J۱۵۰-۲۰۵
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  25LC040
  25LC040
  C53-218
  C۵۳-۲۱۸
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  28007984
  28007984
  K118-201
  K۱۱۸-۲۰۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  4QP04L02
  4QP04L02
  0
  ۰
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  64F7055F40
  64F7055F40
  L147-601
  L۱۴۷-۶۰۱
  ۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان
  6A930
  6A930
  D08-601
  D۰۸-۶۰۱
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  74HC04A
  74HC04A
  L68-707
  L۶۸-۷۰۷
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  74HC08A
  74HC08A
  L69-708
  L۶۹-۷۰۸
  ۴۹,۵۰۰ تومان
  74HC08AG
  74HC08AG
  I145-701
  I۱۴۵-۷۰۱
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  74HC08D-SOP
  74HC08D-SOP
  D12-703
  D۱۲-۷۰۳
  ۵,۵۰۰ تومان
  74HC10D
  74HC10D
  N86-704
  N۸۶-۷۰۴
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  74HC14D
  74HC14D
  L71-710
  L۷۱-۷۱۰
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  74HC165D
  74HC165D
  N83-701
  N۸۳-۷۰۱
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  74HC240D
  74HC240D
  D14-705
  D۱۴-۷۰۵
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  74HC32D-SOP
  74HC32D-SOP
  D13-704
  D۱۳-۷۰۴
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  74HC4852-SOP
  74HC4852-SOP
  D21--712
  D۲۱--۷۱۲
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  74HC573D
  74HC573D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  74HC574D
  74HC574D
  D19-710
  D۱۹-۷۱۰
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  74HC595-TSSOP
  74HC595-TSSOP
  L79-718
  L۷۹-۷۱۸
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  74HCT00 TSSOP
  74HCT00 TSSOP
  L83-722
  L۸۳-۷۲۲
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  74HCT157D-SOP
  74HCT157D-SOP
  D22-713
  D۲۲-۷۱۳
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  74HEF4794BT
  74HEF4794BT
  L91-730
  L۹۱-۷۳۰
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  78L05A-8PIN
  78L05A-8PIN
  L93-732
  L۹۳-۷۳۲
  ۵,۵۰۰ تومان
  93C46 SOP
  93C46 SOP
  D23-901
  D۲۳-۹۰۱
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  93C56 SOP
  93C56 SOP
  D25-903
  D۲۵-۹۰۳
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  93C66
  93C66
  D27-905
  D۲۷-۹۰۵
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  93C66-TSSOP8
  93C66-TSSOP8
  D28-906
  D۲۸-۹۰۶
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  93C86
  93C86
  D31-909
  D۳۱-۹۰۹
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  93S46-SOP
  93S46-SOP
  D33-911
  D۳۳-۹۱۱
  ۱۲,۵۰۰ تومان
   انواع آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله