0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  K54-001
  K۵۴-۰۰۱
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  0D097
  0D097
  N119-M12
  N۱۱۹-M۱۲
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  1037359982-B58605
  1037359982-B58605
  K59-104
  K۵۹-۱۰۴
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  151821-1510
  151821-1510
  D122
  D۱۲۲
  ۰۰ تومان
  19P06-60
  19P06-60
  G153-L53
  G۱۵۳-L۵۳
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  21101-001
  21101-001
  N98-202
  N۹۸-۲۰۲
  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
  2171/75/001/01
  2171/75/001/01
  J137-203
  J۱۳۷-۲۰۳
  ۰۰ تومان
  23674B
  23674B
  M59-202
  M۵۹-۲۰۲
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  2501DIP
  2501DIP
  M111-P01
  M۱۱۱-P۰۱
  ۰۰ تومان
  28007984
  28007984
  K118-201
  K۱۱۸-۲۰۱
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  2SA2097
  2SA2097
  G183
  G۱۸۳
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  2SB772 DIP
  2SB772 DIP
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  30CTQ060S
  30CTQ060S
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  35160DOWT
  35160DOWT
  L32-324
  L۳۲-۳۲۴
  ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  4049BF
  4049BF
  M38-402
  M۳۸-۴۰۲
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  4QP04L02
  4QP04L02
  0
  ۰
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  51M03 G4
  51M03 G4
  0
  ۰
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  62003AFG
  62003AFG
  M131-T01
  M۱۳۱-T۰۱
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  6LB176
  6LB176
  N99-601
  N۹۹-۶۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  70N08 SMD
  70N08 SMD
  H114
  H۱۱۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  74A33-3/3V
  74A33-3/3V
  G113-A12
  G۱۱۳-A۱۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  74AC374 NARROW
  74AC374 NARROW
  G169
  G۱۶۹
  ۰۰ تومان
  74AC374 WIDE
  74AC374 WIDE
  L63-702
  L۶۳-۷۰۲
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  74AC374-TSSOP
  74AC374-TSSOP
  L64-703
  L۶۴-۷۰۳
  ۰۰ تومان
  74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  74HA04 TSSOP
  74HA04 TSSOP
  N84-702
  N۸۴-۷۰۲
  ۰۰ تومان
  74HA08 TSSOP
  74HA08 TSSOP
  0
  ۰
  ۰۰ تومان
  74HC00D
  74HC00D
  L66-705
  L۶۶-۷۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  74HC02D-SOP
  74HC02D-SOP
  D10-701
  D۱۰-۷۰۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  74HC02-TSSOP
  74HC02-TSSOP
  L67-706
  L۶۷-۷۰۶
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  74HC04A
  74HC04A
  L68-707
  L۶۸-۷۰۷
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  74HC04D-SOP
  74HC04D-SOP
  D11-702
  D۱۱-۷۰۲
  ۵,۰۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  74HC08AG
  74HC08AG
  I145-701
  I۱۴۵-۷۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
   انواع آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله