TLE4269G
  TLE4269G J83-T22
  J۸۳-T۲۲
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  L9823
  L9823 A87-L10
  A۸۷-L۱۰
  ۹۷,۵۰۰ تومان
  TLE7244SL-A
  TLE7244SL-A B64-T26
  B۶۴-T۲۶
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  L9708
  L9708 A85-L08
  A۸۵-L۰۸
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  BTS712N1
  BTS712N1 H60-B30
  H۶۰-B۳۰
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BTS721L1
  BTS721L1 H62-B32
  H۶۲-B۳۲
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  BTS5030-EJA
  BTS5030-EJA H67-B37
  H۶۷-B۳۷
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  LM2904
  LM2904 B01-L20
  B۰۱-L۲۰
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  74HC14D
  74HC14D L71-710
  L۷۱-۷۱۰
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  ULQ2003A_SMD
  ULQ2003A_SMD K11-U07
  K۱۱-U۰۷
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ULN2003A-SMD
  ULN2003A-SMD B75-U05
  B۷۵-U۰۵
  ۵,۰۰۰ تومان
  30343
  30343 C64-310
  C۶۴-۳۱۰
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  30344
  30344 C65-311
  C۶۵-۳۱۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  30348
  30348 C66-312
  C۶۶-۳۱۲
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  30402
  30402 C72-318
  C۷۲-۳۱۸
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  30403
  30403 C73-319
  C۷۳-۳۱۹
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  30490
  30490 C78-324
  C۷۸-۳۲۴
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  30521
  30521 C80-326
  C۸۰-۳۲۶
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  30536
  30536 C81-327
  C۸۱-۳۲۷
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  30554
  30554 C83-329
  C۸۳-۳۲۹
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  30578
  30578 C86-332
  C۸۶-۳۳۲
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  30579
  30579 C87-333
  C۸۷-۳۳۳
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  30606
  30606 C89-335
  C۸۹-۳۳۵
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  30620
  30620 C91-337
  C۹۱-۳۳۷
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  30621
  30621 C92-338
  C۹۲-۳۳۸
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  30639
  30639 C93-339
  C۹۳-۳۳۹
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  MC1413BDG
  MC1413BDG B03-M01
  B۰۳-M۰۱
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  40038
  40038 D01-403
  D۰۱-۴۰۳
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  40042
  40042 D02-404
  D۰۲-۴۰۴
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  40048
  40048 D03-405
  D۰۳-۴۰۵
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  40055
  40055 D04-406
  D۰۴-۴۰۶
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  40056
  40056 D06-407
  D۰۶-۴۰۷
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  48007
  48007 D06-408
  D۰۶-۴۰۸
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  48017
  48017 D07-409
  D۰۷-۴۰۹
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  6A930
  6A930 D08-601
  D۰۸-۶۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  30428
  30428 L15-307
  L۱۵-۳۰۷
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
   انواع آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله