آی سی 3043341
  آی سی 3043341
  L110-302
  L۱۱۰-۳۰۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043344
  آی سی 3043344
  M123-301
  M۱۲۳-۳۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043348
  آی سی 3043348
  L33-325
  L۳۳-۳۲۵
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043538
  آی سی 3043538
  L36-328
  L۳۶-۳۲۸
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043551
  آی سی 3043551
  L38-330
  L۳۸-۳۳۰
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061223
  آی سی 3061223
  L39-331
  L۳۹-۳۳۱
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061228
  آی سی 3061228
  L40-332
  L۴۰-۳۳۲
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ABS برای تیبا UJA1075A33W
  آی سی ABS برای تیبا UJA1075A33W
  I208
  I۲۰۸
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MAV غرب استیلUJA1078A50W
  آی سی MAV غرب استیلUJA1078A50W
  I186
  I۱۸۶
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MAW غرب استیل UJA1078A33W
  آی سی MAW غرب استیل UJA1078A33W
  C15-R08
  C۱۵-R۰۸
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MAW غرب استیل UJA11325V
  آی سی MAW غرب استیل UJA11325V
  M53-U01
  M۵۳-U۰۱
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  آی سی MCP2551I
  آی سی MCP2551I
  B10-M08
  B۱۰-M۰۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCZ33903CD5EK
  آی سی MCZ33903CD5EK
  MCZ33903CD5EK
  MCZ۳۳۹۰۳CD۵EK
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCZ33905CS5EK
  آی سی MCZ33905CS5EK
  H109
  H۱۰۹
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی NV7342-0
  آی سی NV7342-0
  0
  ۰
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TJA1044
  آی سی TJA1044
  I162
  I۱۶۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TJA1081B TSSOP
  آی سی TJA1081B TSSOP
  0
  ۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE6251-2G
  آی سی TLE6251-2G
  H108
  H۱۰۸
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE7263E
  آی سی TLE7263E
  G22-T01
  G۲۲-T۰۱
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  آی سی UJA1076A33W
  آی سی UJA1076A33W
  J172
  J۱۷۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  M41-A01
  M۴۱-A۰۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  H13-A13
  H۱۳-A۱۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  K22-V10
  K۲۲-V۱۰
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  I161
  I۱۶۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  K23-V11
  K۲۳-V۱۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  B89-V11
  B۸۹-V۱۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی پروتکل ارتباط کن زیمنس PCA82C250
  آی سی پروتکل ارتباط کن زیمنس PCA82C250
  A02-A02
  A۰۲-A۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی شبکه CAN کن - L9615D
  آی سی شبکه CAN کن - L9615D
  A83-L06
  A۸۳-L۰۶
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  B41-T03
  B۴۱-T۰۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن PCA82C251 COPY
  آی سی کن PCA82C251 COPY
  A03-A03
  A۰۳-A۰۳
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  B39-T01
  B۳۹-T۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  J71-T10
  J۷۱-T۱۰
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  J72-T11
  J۷۲-T۱۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  J73-T12
  J۷۳-T۱۲
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  J74-T13
  J۷۴-T۱۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  B40-T02
  B۴۰-T۰۲
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
   آی سی کن - CAN IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله