آی سی 3043341
  آی سی 3043341
  L110-302
  L۱۱۰-۳۰۲
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043344
  آی سی 3043344
  M123-301
  M۱۲۳-۳۰۱
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043348
  آی سی 3043348
  L33-325
  L۳۳-۳۲۵
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043508
  آی سی 3043508
  D98
  D۹۸
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043538
  آی سی 3043538
  L36-328
  L۳۶-۳۲۸
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043551
  آی سی 3043551
  L38-330
  L۳۸-۳۳۰
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061223
  آی سی 3061223
  L39-331
  L۳۹-۳۳۱
  ۲۶۲,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061228
  آی سی 3061228
  L40-332
  L۴۰-۳۳۲
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  آی سی ABS برای تیبا UJA1075A33W
  آی سی ABS برای تیبا UJA1075A33W
  I208
  I۲۰۸
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  C15-R08
  C۱۵-R۰۸
  ۹۱۳,۰۰۰ تومان
  آی سی MAW غرب استیل UJA11325V
  آی سی MAW غرب استیل UJA11325V
  M53-U01
  M۵۳-U۰۱
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCP2551I
  آی سی MCP2551I
  B10-M08
  B۱۰-M۰۸
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  آی سی MCZ33903CD5EK
  آی سی MCZ33903CD5EK
  MCZ33903CD5EK
  MCZ۳۳۹۰۳CD۵EK
  ۴۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی NV7342-0
  آی سی NV7342-0
  0
  ۰
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE6263-3G
  آی سی TLE6263-3G
  K144-T03
  K۱۴۴-T۰۳
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  M41-A01
  M۴۱-A۰۱
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  H13-A13
  H۱۳-A۱۳
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  K22-V10
  K۲۲-V۱۰
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  I161
  I۱۶۱
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  K23-V11
  K۲۳-V۱۱
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  B89-V11
  B۸۹-V۱۱
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  A83-L06
  A۸۳-L۰۶
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  B41-T03
  B۴۱-T۰۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن PCA82C251 COPY
  آی سی کن PCA82C251 COPY
  A03-A03
  A۰۳-A۰۳
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی کن PCA82C251Y ORGINAL SMD
  آی سی کن PCA82C251Y ORGINAL SMD
  K102-A02
  K۱۰۲-A۰۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1010T
  B39-T01
  B۳۹-T۰۱
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  J71-T10
  J۷۱-T۱۰
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1021
  J72-T11
  J۷۲-T۱۱
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  J73-T12
  J۷۳-T۱۲
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  J74-T13
  J۷۴-T۱۳
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  B40-T02
  B۴۰-T۰۲
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  J75-T14
  J۷۵-T۱۴
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  J76-T15
  J۷۶-T۱۵
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1055-T.C
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1055-T.C
  B42-T04
  B۴۲-T۰۴
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  A02-A02
  A۰۲-A۰۲
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  K140-P01
  K۱۴۰-P۰۱
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
   آی سی کن - CAN IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله