0990-9409-1E
  0990-9409-1E
  N109-001
  N۱۰۹-۰۰۱
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  0D060
  0D060
  I142-002
  I۱۴۲-۰۰۲
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان
  0D097
  0D097
  N119-M12
  N۱۱۹-M۱۲
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  1037359982-B58605
  1037359982-B58605
  K59-104
  K۵۹-۱۰۴
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  1037382497-B04068
  1037382497-B04068
  K60-105
  K۶۰-۱۰۵
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  151821-0790
  151821-0790
  H168
  H۱۶۸
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  19P06-60
  19P06-60
  G153-L53
  G۱۵۳-L۵۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  23674B
  23674B
  M59-202
  M۵۹-۲۰۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  291618CU
  291618CU
  0
  ۰
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  2N0640
  2N0640
  H138
  H۱۳۸
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  35160DOWT
  35160DOWT
  L32-324
  L۳۲-۳۲۴
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  51M03 G4
  51M03 G4
  H129
  H۱۲۹
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  70N08 SMD
  70N08 SMD
  H114
  H۱۱۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  74AC374 NARROW
  74AC374 NARROW
  G169
  G۱۶۹
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  74HC377D
  74HC377D
  H178
  H۱۷۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  8905507184
  8905507184
  G100-801
  G۱۰۰-۸۰۱
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  990-9407-1D
  990-9407-1D
  L150-901
  L۱۵۰-۹۰۱
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  A2C00008350 ATIC39S2 B2
  A2C00008350 ATIC39S2 B2
  A28-A27
  A۲۸-A۲۷
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  A2C00044346 B2 ATIC112
  A2C00044346 B2 ATIC112
  H30-A30
  H۳۰-A۳۰
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  A2C00059561 ATIC140C0
  A2C00059561 ATIC140C0
  G161
  G۱۶۱
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  A2C00650700 ATIC232 B1
  A2C00650700 ATIC232 B1
  H26-A25
  H۲۶-A۲۵
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  A2C0068400 ATIC231 B1
  A2C0068400 ATIC231 B1
  H25-A25
  H۲۵-A۲۵
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  A2C00693000 UM31CG
  A2C00693000 UM31CG
  H27-A27
  H۲۷-A۲۷
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  A2C20219 ATIC17 D1
  A2C20219 ATIC17 D1
  H21-A21
  H۲۱-A۲۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  A3946T
  A3946T
  H14-A14
  H۱۴-A۱۴
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ACT125G
  ACT125G
  H06-A06
  H۰۶-A۰۶
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  AMIS JCI 21678048-7
  AMIS JCI 21678048-7
  I33-J01
  I۳۳-J۰۱
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  AMIS REMQ
  AMIS REMQ
  J26-R04
  J۲۶-R۰۴
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  AMIS REMX NDC
  AMIS REMX NDC
  J27-R05
  J۲۷-R۰۵
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  APIC-D06
  APIC-D06
  A17-A16
  A۱۷-A۱۶
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  APIC-D18
  APIC-D18
  H15-A15
  H۱۵-A۱۵
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  APLS-PAA B2 21585266-9-D
  APLS-PAA B2 21585266-9-D
  M85-A01
  M۸۵-A۰۱
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
  ARISU-LT
  ARISU-LT
  H17-A17
  H۱۷-A۱۷
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ATECH-7001 335
  ATECH-7001 335
  I205
  I۲۰۵
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ATIC111-CG UM31CG
  ATIC111-CG UM31CG
  H19-A19
  H۱۹-A۱۹
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ATIC64C1
  ATIC64C1
  G131-131
  G۱۳۱-۱۳۱
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
   آی سی های متفرقه - OTHER IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله