74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74HC04A
  74HC04A
  L68-707
  L۶۸-۷۰۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC4851A-SOP
  74HC4851A-SOP
  D20-711
  D۲۰-۷۱۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC573D
  74HC573D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC595-TSSOP
  74HC595-TSSOP
  L79-718
  L۷۹-۷۱۸
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT00 TSSOP
  74HCT00 TSSOP
  L83-722
  L۸۳-۷۲۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT157D-SOP
  74HCT157D-SOP
  D22-713
  D۲۲-۷۱۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HCT574D
  74HCT574D
  L89-728
  L۸۹-۷۲۸
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  L9108
  L9108
  I114-L36
  I۱۱۴-L۳۶
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  SMD CODE A323
  SMD CODE A323
  H01-A01
  H۰۱-A۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  TSS-I016-A
  TSS-I016-A
  G15-T01
  G۱۵-T۰۱
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC08D-SOP
  آی سی 74HC08D-SOP
  D12-703
  D۱۲-۷۰۳
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دمای آب و هوا و مبدل آنالوگ به دیجیتال 74HC4852-SOP
  آی سی دمای آب و هوا و مبدل آنالوگ به دیجیتال 74HC4852-SOP
  D21--712
  D۲۱--۷۱۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی رابط انژکتور اس ست 74HC08A
  آی سی رابط انژکتور اس ست 74HC08A
  L69-708
  L۶۹-۷۰۸
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی رابط کوئل 74HC240D
  آی سی رابط کوئل 74HC240D
  D14-705
  D۱۴-۷۰۵
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی واسط میکرو و درایوها 74HC574D
  آی سی واسط میکرو و درایوها 74HC574D
  D19-710
  D۱۹-۷۱۰
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HCT4851A TSSOP
  74HCT4851A TSSOP
  H195
  H۱۹۵
  بزودی
  74HC00 TSSOP
  74HC00 TSSOP
  G122-722
  G۱۲۲-۷۲۲
  ناموجود
  74HC32D-SOP
  74HC32D-SOP
  D13-704
  D۱۳-۷۰۴
  ناموجود
  6LB176
  6LB176
  N99-601
  N۹۹-۶۰۱
  تماس بگیرید
  74AC374 WIDE
  74AC374 WIDE
  L63-702
  L۶۳-۷۰۲
  تماس بگیرید
  74AC374-TSSOP
  74AC374-TSSOP
  L64-703
  L۶۴-۷۰۳
  تماس بگیرید
  74HC00D
  74HC00D
  L66-705
  L۶۶-۷۰۵
  تماس بگیرید
  74HC02D-SOP
  74HC02D-SOP
  D10-701
  D۱۰-۷۰۱
  تماس بگیرید
  74HC02-TSSOP
  74HC02-TSSOP
  L67-706
  L۶۷-۷۰۶
  تماس بگیرید
  74HC04D-SOP
  74HC04D-SOP
  D11-702
  D۱۱-۷۰۲
  تماس بگیرید
  74HC132-TSSOP
  74HC132-TSSOP
  L73-712
  L۷۳-۷۱۲
  تماس بگیرید
  74HC157D
  74HC157D
  J104-702
  J۱۰۴-۷۰۲
  تماس بگیرید
  74HC244
  74HC244
  J105-703
  J۱۰۵-۷۰۳
  تماس بگیرید
  74HC244D WIDE
  74HC244D WIDE
  D15-706
  D۱۵-۷۰۶
  تماس بگیرید
  74HC273D
  74HC273D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  تماس بگیرید
  74HC373
  74HC373
  L77-716
  L۷۷-۷۱۶
  تماس بگیرید
  74HC4051AG
  74HC4051AG
  L80-719
  L۸۰-۷۱۹
  تماس بگیرید
  74HC4053D
  74HC4053D
  L81-720
  L۸۱-۷۲۰
  تماس بگیرید
  74HC4067D
  74HC4067D
  D108
  D۱۰۸
  تماس بگیرید
   آی سی های سری - TTL IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله