6LB176
  6LB176
  N99-601
  N۹۹-۶۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  74AC374 WIDE
  74AC374 WIDE
  L63-702
  L۶۳-۷۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  74HA02 TSSOP
  74HA02 TSSOP
  L65-704
  L۶۵-۷۰۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC00 TSSOP
  74HC00 TSSOP
  G122-722
  G۱۲۲-۷۲۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC00D
  74HC00D
  L66-705
  L۶۶-۷۰۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HC02D-SOP
  74HC02D-SOP
  D10-701
  D۱۰-۷۰۱
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC02-TSSOP
  74HC02-TSSOP
  L67-706
  L۶۷-۷۰۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC04D-SOP
  74HC04D-SOP
  D11-702
  D۱۱-۷۰۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  74HC08 TSSOP
  74HC08 TSSOP
  L70-709
  L۷۰-۷۰۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC244D WIDE
  74HC244D WIDE
  D15-706
  D۱۵-۷۰۶
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  74HC273D
  74HC273D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74HC32D-SOP
  74HC32D-SOP
  D13-704
  D۱۳-۷۰۴
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC4053D
  74HC4053D
  L81-720
  L۸۱-۷۲۰
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74HC4067D
  74HC4067D
  D108
  D۱۰۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  74HC4851A-SOP
  74HC4851A-SOP
  D20-711
  D۲۰-۷۱۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HC573D
  74HC573D
  D18-709
  D۱۸-۷۰۹
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC595D
  74HC595D
  L78-717
  L۷۸-۷۱۷
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  74HC595-TSSOP
  74HC595-TSSOP
  L79-718
  L۷۹-۷۱۸
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT00 TSSOP
  74HCT00 TSSOP
  L83-722
  L۸۳-۷۲۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT157D-SOP
  74HCT157D-SOP
  D22-713
  D۲۲-۷۱۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  74HCT244D WIDE
  74HCT244D WIDE
  J106-704
  J۱۰۶-۷۰۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  74HCT245D
  74HCT245D
  G167
  G۱۶۷
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT4051
  74HCT4051
  J107-705
  J۱۰۷-۷۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  74HCT573-TSSOP
  74HCT573-TSSOP
  L88-727
  L۸۸-۷۲۷
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  74HCT574D
  74HCT574D
  L89-728
  L۸۹-۷۲۸
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  L9108
  L9108
  I114-L36
  I۱۱۴-L۳۶
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74AC374-TSSOP
  آی سی 74AC374-TSSOP
  L64-703
  L۶۴-۷۰۳
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC08D-SOP
  آی سی 74HC08D-SOP
  D12-703
  D۱۲-۷۰۳
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC132-TSSOP
  آی سی 74HC132-TSSOP
  L73-712
  L۷۳-۷۱۲
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC157D
  آی سی 74HC157D
  J104-702
  J۱۰۴-۷۰۲
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC4051D
  آی سی 74HC4051D
  L80-719
  L۸۰-۷۱۹
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HC4078
  آی سی 74HC4078
  0
  ۰
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HCT365D
  آی سی 74HCT365D
  D17-708
  D۱۷-۷۰۸
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HCT4067D
  آی سی 74HCT4067D
  J193
  J۱۹۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 74HT08-TSSOP
  آی سی 74HT08-TSSOP
  M81-702
  M۸۱-۷۰۲
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی انژکتور 2 و 3 درایور ایربگ 74HCT273
  آی سی انژکتور 2 و 3 درایور ایربگ 74HCT273
  L86-725
  L۸۶-۷۲۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان
   آی سی های سری - TTL IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله