آی سی برف پاک کن TLE7244SL-A
  آی سی برف پاک کن TLE7244SL-A
  B64-T26
  B۶۴-T۲۶
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ 3پین BTS134D
  آی سی سوئیچ 3پین BTS134D
  H52-B22
  H۵۲-B۲۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ 5002A
  آی سی سوئیچ 5002A
  K121-501
  K۱۲۱-۵۰۱
  ۲۶۲,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ 75N06 D2PACK
  آی سی سوئیچ 75N06 D2PACK
  G119-719
  G۱۱۹-۷۱۹
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BSI 206 راهنما BTS840S2
  آی سی سوئیچ BSI 206 راهنما BTS840S2
  A52-B24
  A۵۲-B۲۴
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BSP452
  آی سی سوئیچ BSP452
  M125-B01
  M۱۲۵-B۰۱
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS118D SMD
  آی سی سوئیچ BTS118D SMD
  H49-B19
  H۴۹-B۱۹
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS133TC
  آی سی سوئیچ BTS133TC
  G03-B03
  G۰۳-B۰۳
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS141TC
  آی سی سوئیچ BTS141TC
  M87-B02
  M۸۷-B۰۲
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS307
  آی سی سوئیچ BTS307
  H53-B23
  H۵۳-B۲۳
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS410E2 SMD
  آی سی سوئیچ BTS410E2 SMD
  I122-B06
  I۱۲۲-B۰۶
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS410F2 SMD
  آی سی سوئیچ BTS410F2 SMD
  J125-B04
  J۱۲۵-B۰۴
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS410H2 SMD
  آی سی سوئیچ BTS410H2 SMD
  J139-B09
  J۱۳۹-B۰۹
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS412B2 SMD
  آی سی سوئیچ BTS412B2 SMD
  0
  ۰
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS4140
  آی سی سوئیچ BTS4140
  D135
  D۱۳۵
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS432D2 SMD
  آی سی سوئیچ BTS432D2 SMD
  M33-101
  M۳۳-۱۰۱
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS432E2-SMD
  آی سی سوئیچ BTS432E2-SMD
  H56-B26
  H۵۶-B۲۶
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS452R
  آی سی سوئیچ BTS452R
  H57-B27
  H۵۷-B۲۷
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS462T
  آی سی سوئیچ BTS462T
  G04-B04
  G۰۴-B۰۴
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5016-SDA
  آی سی سوئیچ BTS5016-SDA
  H66-B36
  H۶۶-B۳۶
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5020-2EKA
  آی سی سوئیچ BTS5020-2EKA
  G05-B05
  G۰۵-B۰۵
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5030-2E
  آی سی سوئیچ BTS5030-2E
  M66-B01
  M۶۶-B۰۱
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5030-EJA
  آی سی سوئیچ BTS5030-EJA
  H67-B37
  H۶۷-B۳۷
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5045-2E
  آی سی سوئیچ BTS5045-2E
  M67-B02
  M۶۷-B۰۲
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5045-EJA
  آی سی سوئیچ BTS5045-EJA
  0
  ۰
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5090-2EKA
  آی سی سوئیچ BTS5090-2EKA
  M68-B03
  M۶۸-B۰۳
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5090-EJA
  آی سی سوئیچ BTS5090-EJA
  D87-L05
  D۸۷-L۰۵
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5210L
  آی سی سوئیچ BTS5210L
  I120-B05
  I۱۲۰-B۰۵
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5215L
  آی سی سوئیچ BTS5215L
  A53-B25
  A۵۳-B۲۵
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5235-2L
  آی سی سوئیچ BTS5235-2L
  H68-B36
  H۶۸-B۳۶
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5240L
  آی سی سوئیچ BTS5240L
  H69-B39
  H۶۹-B۳۹
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5241G
  آی سی سوئیچ BTS5241G
  J78-T17
  J۷۸-T۱۷
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5242-2L
  آی سی سوئیچ BTS5242-2L
  H72-B42
  H۷۲-B۴۲
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5242-L
  آی سی سوئیچ BTS5242-L
  H71-B41
  H۷۱-B۴۱
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS5440G
  آی سی سوئیچ BTS5440G
  M84-B02
  M۸۴-B۰۲
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی سوئیچ BTS612N1
  آی سی سوئیچ BTS612N1
  H58-B28
  H۵۸-B۲۸
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
   آی سی سوئیچ - SWITCH IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله