آی سی استپر موتور SL96 درایور UDQ2916EB
  آی سی استپر موتور SL96 درایور UDQ2916EB
  B74-U04
  B۷۴-U۰۴
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور بوش 30369
  آی سی درایور بوش 30369
  C69-315
  C۶۹-۳۱۵
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور 0D095
  آی سی درایور 0D095
  I129-001
  I۱۲۹-۰۰۱
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور 66413
  آی سی درایور 66413
  D09-602
  D۰۹-۶۰۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور 6A930
  آی سی درایور 6A930
  D08-601
  D۰۸-۶۰۱
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور BTS5572E
  آی سی درایور BTS5572E
  H73-B43
  H۷۳-B۴۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور M1924FP
  آی سی درایور M1924FP
  I107-M28
  I۱۰۷-M۲۸
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور MC33186DH
  آی سی درایور MC33186DH
  B05-M03
  B۰۵-M۰۳
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور MC33970DWR2
  آی سی درایور MC33970DWR2
  H122
  H۱۲۲
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور NCV7708B
  آی سی درایور NCV7708B
  I113-N01
  I۱۱۳-N۰۱
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE4208G
  آی سی درایور TLE4208G
  B43-T05
  B۴۳-T۰۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE6209R
  آی سی درایور TLE6209R
  B58-T20
  B۵۸-T۲۰
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE6212
  آی سی درایور TLE6212
  G47-T02
  G۴۷-T۰۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE7240SL-A
  آی سی درایور TLE7240SL-A
  J98-T37
  J۹۸-T۳۷
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE7242-G
  آی سی درایور TLE7242-G
  M132-T02
  M۱۳۲-T۰۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE8102L
  آی سی درایور TLE8102L
  J100-T39
  J۱۰۰-T۳۹
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE8209-1E
  آی سی درایور TLE8209-1E
  B66-T28
  B۶۶-T۲۸
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE8209-1R
  آی سی درایور TLE8209-1R
  B67-T29
  B۶۷-T۲۹
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور TLE8444SL
  آی سی درایور TLE8444SL
  B69-T31
  B۶۹-T۳۱
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VB025MSP
  آی سی درایور VB025MSP
  B84-V06
  B۸۴-V۰۶
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VB026MSP
  آی سی درایور VB026MSP
  K115-V01
  K۱۱۵-V۰۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN380SP
  آی سی درایور VN380SP
  B87-V09
  B۸۷-V۰۹
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN5016A
  آی سی درایور VN5016A
  K18-V06
  K۱۸-V۰۶
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN5160S
  آی سی درایور VN5160S
  K20-V08
  K۲۰-V۰۸
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN5E025AJ
  آی سی درایور VN5E025AJ
  B95-V17
  B۹۵-V۱۷
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN5E050AJ
  آی سی درایور VN5E050AJ
  N125-V04
  N۱۲۵-V۰۴
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN5E160S
  آی سی درایور VN5E160S
  K21-V09
  K۲۱-V۰۹
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VN820PT
  آی سی درایور VN820PT
  G63-V03
  G۶۳-V۰۳
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VND5025AK
  آی سی درایور VND5025AK
  M54-V01
  M۵۴-V۰۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VND5E025AK
  آی سی درایور VND5E025AK
  B96-V18
  B۹۶-V۱۸
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VND5E160AJ
  آی سی درایور VND5E160AJ
  C01-V19
  C۰۱-V۱۹
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VND5T100AJ
  آی سی درایور VND5T100AJ
  K34-V22
  K۳۴-V۲۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VND830SP
  آی سی درایور VND830SP
  K29-V17
  K۲۹-V۱۷
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VNQ5E050AK
  آی سی درایور VNQ5E050AK
  C04-V22
  C۰۴-V۲۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور VNQ830
  آی سی درایور VNQ830
  K116-V02
  K۱۱۶-V۰۲
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور انژکتور TLE6244X C2
  آی سی درایور انژکتور TLE6244X C2
  B61-T23
  B۶۱-T۲۳
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
   آی سی درایور - DRIVER IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله